Kontakt

Spracovateľom je Žilinská univerzita v Žiline.

kontaktná osoba:

doc.Ing.Marián Gogola,PhD., mail: marian.gogola@fpedas.uniza.sk

Koordinátormi projektu PUMM BB za mesto Banská Bystrica sú:

Ing. arch.Vladimír Letovanec, email: vladimir.letovanec@banskabystrica.sk

Hits: 120