Kategórie
aktuálne diskusia doprava problémy

Verejné prerokovanie Plánu udržateľnej mobility

Dňa 17.8.2022 prebehlo v priestoroch radnice v Banskej Bystrici verejné prerokovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica (PUM). Na stretnutí boli občanom predstavené výstupy PUMu, pričom po prezentácii bola diskusia k danej problematike. Pripomienky budú zapracované do finálnej verzie.

Pripomienkovanie trvá do 4.9.2022.

Hits: 38

Kategórie
aktuálne doprava problémy

Podmienky pre nemotorovú dopravu v Banskej Bystrici by sa mali zlepšiť

V marci (23.3) sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny nemotorovej dopravy v rámci projektu PUM. Na stretnutí boli prezentovaná analýza problémov, ktoré súvisia s pešou alebo cyklistickou dopravou ako aj koncept návrhov.

Vychádzalo sa jednak z pripomienok samotných obyvateľov ako aj analýzy súčasného stavu. Pre pešiu dopravu je to najmä absencia ucelenej siete chodníkov, taktiež rôznorodá kvalita a údržba ako aj šírkové pomery.

Rôzne šírkové pomery chodníkov v Banskej Bystrici

Z tohto dôvodu návrh konceptu pre pešiu dopravu sa počíta s vytvorením bezbariérovej siete chodníkov pozdĺž hlavných trás pešej dopravy, prehodnotením niektorých priechodov pre chodcov ako aj vytvorením nových bezpečných priechodov.

Cyklisti v Banskej Bystrici používajú hlavne klasické cesty pre motoristov

Cyklistická doprava pre rok 2027 počíta, že mesto začne zlepšovať lokality pre cyklistov napr. zobojsmernením jednosmerných ulíc, vytváraním konceptu upokojenej dopravy ako aj vyznačením cyklopruhov na komunikáciách, kde by sa to dalo zrealizovať. Návrh predbežne počíta aj s vybudovaním min. 400 cyklostojanov pri rôznych prvkoch občianskej vybavenosti ako aj bezpečnými lokality na zaparkovanie bicyklov. Do roku 2027 by mesto malo spustiť aspoň prvú etapu bikesharingu, pričom sa počíta s min. 20 stanicami, celkovo sa počíta s vyše 60 timi lokalitami, pričom ideálne by pre Banskú Bystricu a okolie boli elektrobicykle.

Z pohľadu dlhodobého budovania hlavných cyklotrás, návrh počíta s vybudovaním min. 50 % hlavných cyklotrás do roku 2032 a do roku 2042 s celou sieťou cyklotrás. Tie by mali následne prilákať nových používateľov cyklistickej dopravy, tak aby 80 % obyvateľov malo do 2 minút k dispozícii sieť cyklotrás. Na pracovnej skupine sa hovorilo aj o potrebe zabezpečenia personálnej otázky, kde je nutné, aby mesto prijalo zamestnancov, ktorí túto problematiku budú systematicky riešiť.

Rovnako je potrebné, aby mesto používalo aj moderné zariadenia, ktoré slúžia na monitorovanie dopravy, tak aby sa zlepšovali samotné podmienky a taktiež aby sa dala odmerať samotná odozva od obyvateľov.

Samotní zástupcovia mesta vyjadrili zámer pokračovať v zlepšovaní podmienok pre nemotorovú dopravu, aj keď momentálne čelia viacerým problémom s výstavbou cyklotrás, chcú určite pokračovať.

Hits: 43

Kategórie
aktuálne diskusia problémy

Zbierali sme podnety na zlepšenie dopravy priamo v uliciach Banskej Bystrice

Vo štvrtok 16.9 sa na vybraných 5 lokalitách uskutočnil zber podnetov od obyvateľov Banskej Bystrice. Boli zozbierané desiatky podnetov týkajúce sa či už chodníkov, ciest, nebezpečných lokalít, priechodov pre chodcov, mestskej hromadnej dopravy a pod. Obyvatelia sa živo zaujímali o riešenie dopravy, pričom diskutovali a navrhovali aj svoje riešenia a nápady. Zároveň si mohli pozrieť aj doterajšie zozbierané podnety ako aj doterajšie hodnotenie vybraných oblastí v doprave.

Okrem obyvateľov prišiel podiskutovať aj primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Pripomienky sa následné zapracujú do analytickej časti a budú slúžiť ako podkladová časť v rámci Plánu udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica.

Pre tých,ktorí sa nemohli zúčastniť osobne, ešte stále existuje možnosť zapojenia cez online dotazník:

Hits: 48

Kategórie
aktuálne diskusia problémy zapojsa

Príďte pripomienkovať dopravu v Banskej Bystrici

Dňa 16.9 bude prebiehať na 5 lokalitách v čase od 14:30 do 17:00 zber podnetov na zlepšenie dopravy v Banskej Bystrici.

Môžete sa zastaviť a porozprávať sa so spracovateľmi ako aj navrhnúť, čo konkrétne by ste chceli zlepšiť.

Lokality:

  • Sásová: Sásovská cesta (pod ZŠ Ďumbierska),
  • Uhlisko: ulica na Uhlisku pri ZŠ Golianova,
  • Fončorda: na ul.Moskovská (Pod ZŠ Moskovská),
  • Radvaň na ul. Poľná pri SZŠ Dráčik
  • pri mestskom úrade na ul. ČSL armády,

Mapa s vyznačenými lokalitami: https://tinyurl.com/dnnnbrht

Okrem toho stále môžu obyvatelia pripomienkovať zlepšenia cez online dotazníky na stránke: https://fpedas.uniza.sk/~pumbb/zapoj-sa/

Tešíme sa na stretnutie s vami

Hits: 134

Kategórie
aktuálne problémy

Zaujímavé predbežné výsledky od obyvateľov

Sme radi, že obyvatelia Banskej Bystrice sa zapojili do nášho prieskumu. Samozrejme, že ešte stále môžu (kliknite na tento link).

Doteraz sme zozbierali niekoľko tisíc odpovedí,lokalít, ktoré by ste chceli zlepšiť. Určite ich použijeme ako návrhy pre riešenie budúcej dopravnej situácie v Banskej Bystrici a jej okolí.

Tu môžete vidieť vybrané lokality a oblasti,ktoré ste vybrali ako problematické.

Priemerné hodnoty spokojnosti (1-najhoršie, 5 – najlepšie):

údržba chodníkov 2,33

s chodníkmi 2,77

dopravná infraštruktúra pre automobily 2,74

údržba ciest 2,84

podmienky pre cyklistov 2,03

parkovanie 2,5

MHD 3,2

regionálne autobusy 3,14

regionálne železnice 3,06

Porovnanie základných hodnotených oblastí v jednotlivých mestských častiach stav k 31.8.2021

Porovnanie hodnotenia jednotlivých oblastí v mestských častiach

Hits: 76

Kategórie
aktuálne diskusia problémy zapojsa

Obyvatelia sa môžu zapojiť aj cez Interaktívnu škola urbanizmu a územného plánovania

Sme radi, že v rámci prípravy Plánu udržateľnej mobility budeme spolupracovať aj s Interaktívnou školou urbanizmu a územného plánovaniam, n.o. z Banskej Bystrice.

Samotní obyvatelia môžu navrhovať ako aj diskutovať o potrebných opatreniach v jednotlivých druhov dopravy.

Prístup je : https://pum.consider.it/

Nutnosť na zapojenie do diskusie a pridávania návrhov, je vytvorenie bezplatného konta.

Hits: 36

Kategórie
aktuálne problémy zapojsa

Za prvý týždeň vyše 1000 podnetov!

Za prvý týždeň spustenia dotazníka sa zapojilo vyše 270 občanov, ktorí uviedli viac ako 1000 podnetov na zlepšenie dopravy v meste Banská Bystrica, či už z pohľadu chodníkov, parkovania, MHD, stavu ciest alebo cyklotrás.

Zatiaľ najviac pripomienok prišlo od obyvateľov mestskej časti Fončorda, Banská Bystrica, Sásová a Radvaň.

Hits: 41

Kategórie
aktuálne doprava problémy zapojsa

Zapojte sa do hodnotenia dopravy!

BanskoBystričania ako aj obyvatelia okolitých obcí sa môžu zapojiť do hodnotenia dopravy v Banskej Bystrici a vybraných obciach.

Stačí ak vyplnia dotazník na nasledovnom odkaze.

Výsledky budú podkladom v rámci procesu spracovania Plánu udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica.

Hits: 30