Čo je to PUM?

Plán udržateľnej mestskej mobility je strategický plán, ktorý má pomôcť danému mestu alebo oblasti naplánovať opatrenia, ktoré povedú k udržateľnej mobilite.

Očakávané ciele PUM:

 1. Návrh efektívneho a udržateľného dopravného systému,
 2. Riešene problematiky nedostatočnej kapacity plôch statickej dopravy najmä na sídliskách
  s ohľadom na trvaloudržateľný rozvoj a kvalitu životného prostredia (možnosti zníženia dopytu po odstavných plochách, resp. ich
  racionálne rozšírenie)
 3. Eliminácia kongescií a zvýšenie plynulosti dopravného pohybu
 4. Zníženie nehodovosti
 5. Zlepšenie kvality verejných priestorov
 6. Zlepšenie života obyvateľstva
 7. Skrátenie cestovného času VHD a dĺžky jázd
 8. Návrh integrovaného systému prímestskej dopravy a návrh systému park & ride
 9. Zníženie emisií z dopravy
 10. V rámci deľby prepravne práce vytvoriť podmienky pre zvýšenie podielu nemotorovej dopravy
  a VOD

Zásadnou črtou pri vypracovávaní strategického dokumentu je participácia širokej ako aj odbornej verejnosti. Celkový proces je rozložený do 4 základných etáp.

Proces tvorby Plánu udržateľnej mobility

Detailnejšie bude PUM pozostávať z viacerých podprocesov a akcií.

Proces tvorby plánu PUM
Procesy v rámci jednotlivých krokoch v PUM

Pracovné skupiny

Tu môžete nájsť prezentáciu z úvodného stretnutia pracovných skupín:

Hits: 230