Toogler

Profily a uplatnenie absolventov

Cestná doprava

Absolventi sa uplatňujú v odborných a riadiacich pozíciách v podnikoch cestnej nákladnej, autobusovej a MHD dopravy ako aj koordinátorov integrovaných dopravných systémov. Rozsiahle možnosti uplatnenia absolventov sú aj v projekčných, výskumných a vývojových organizáciách s dopravným zameraním, v automobilovom priemysle, predaji a servise automobilov, staniciach technických a emisných kontrol, v dopravných útvaroch priemyselných podnikov, orgánov štátnej správy a samosprávy, dopravnej polícii ako aj na stredných odborných a vysokých školách. Absolventi študijného odboru doprava spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti na podnikanie vo všetkých druhoch cestnej dopravy: cestná nákladná doprava, autobusová doprava a taxislužba a majú poznatky ako začať podnikať v tomto odbore.

Železničná doprava
Letecká doprava
Technológia údržby lietadiel (akreditovaný aj v anglickom jazyku)
Vodná doprava
Poštové inžinierstvo
Zasielateľstvo a logistika (akreditovaný aj v anglickom jazyku)
Ekonomika a manažment podniku
Finančný manažment
Elektronický obchod a manažment
Zatvoriť