Toogler

Profily a uplatnenie absolventov

Cestná doprava

Absolvent študijného programu Cestná doprava je pripravovaný na riadenie prevádzkových, technologických a ekonomických činností v cestnej a mestskej doprave na rôznych organizačných stupňoch. Profesionálne zameranie absolventa vychádza zo zámerov a cieľov štátnej dopravnej politiky v podmienkach trhového hospodárstva, rešpektujúc zásady a normy Európskej únie. Koncepcia podnikania v cestnej doprave v vychádza z konštituovania malých a stredných firiem, preto príprava odborníka pre túto dopravu si vyžaduje systémový prístup tak, aby dokázal pružne a dynamicky reagovať na rýchle zmeny v hospodárstve a na prepravné požiadavky a vedel organizovať prevádzku a dopravné podnikanie v daných podmienkach.

Absolvent je tiež vychovávaný pre riešenie, posudzovanie a rozhodovanie neustále zložitejších úloh rozvoja dopravných systémov, v zmysle spoločensky prijateľnej deľby dopravnej práce v osobnej i nákladnej doprave. Súčasne musí absolvent obsiahnuť zásady dopravného staviteľstva jednotlivých dopravných systémov, ako aj ich techniku, technológiu a ekonomiku prevádzky. Je oboznámený so závislosťou a previazanosťou prepravných požiadaviek od rozloženia ľudských aktivít v území (základy urbanizmu a územného plánovania), vplyvu dopravy na ekonomiku krajiny a životné prostredie, v záujme minimalizácie jej negatívnych účinkov a vplyvov, ako aj optimalizácie jej pozitívnych vplyvov (dobrá dostupnosť územia, rýchlosť a kvalita prepravy ako faktory ekonomickej prosperity). V ďalších odborných predmetoch – dopravné inžinierstvo a plánovanie – bude absolvent vychovávaný tak, aby zvládol komplexné riešenie dopravných problémov v území na základe dôkladnej analýzy súčasného stavu, znalosti teórie dopravného prúdu, prognóznych metód, moderných zásad návrhu jednotlivých druhov dopráv do integrovaného systému osobnej a nákladnej dopravy, ako aj metód komplexného zhodnotenia možných variantných riešení (stavebno-technického riešenia, technológie, ekonomického zhodnotenia stavebných a prevádzkových nákladov, vplyvu na ekológiu krajiny a životné prostredie

Absolvent druhého stupňa študijného odboru Doprava v rámci študijného programu Cestná doprava dokáže po technickej aj ekonomickej stránke riadiť podniky cestnej dopravy a jednotlivé dopravné procesy, analyzovať požiadavky na cestnú dopravu a navrhovať dopravné technológie pre obsluhu týchto požiadaviek s dôrazom na kvalitu, minimalizáciu prevádzkových nákladov a s rešpektovaním požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Absolvent je tiež oboznámený s metódami organizácie a riadenia individuálnych systémov dopravy, predovšetkým v sídelných útvaroch, ako aj s najnovšími technológiami telematických aplikácií.

Absolvent je schopný samostatnej práce aj v oblasti výskumu s vysokou mierou tvorivosti. Dôraz sa kladie na získanie teoretických základov, ktoré umožnia ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast absolventa, ako aj na získanie znalostí v oblasti dopravnej prevádzky, umožňujúce rýchle uplatnenie absolventa v praxi, v riadení tímov pracovníkov v oblasti cestnej dopravy, aj samostatné vedenie projektov a prevzatie zodpovednosti za komplexné riešenia.

Aby absolvent bol schopný používať technické prístupy pri riešení problémov, musí v priebehu štúdia získať skúsenosti s formuláciou hypotéz a analýzou získaných údajov.

Absolvent okrem rutinného riešenia úloh riadenia dopravných systémov cestnej dopravy je schopný nachádzať vlastné riešenia problémov najmä z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Absolvent vie kriticky analyzovať a prognózovať potreby dopravy a efektívne rozhodovať o najvhodnejších spôsoboch plnenia týchto požiadaviek s použitím moderných metód, techník a systémov na podporu rozhodovania. Absolvent študijného programu cestná doprava získava schopnosť analyzovať a porozumieť technologickým a iným procesom v cestnej doprave z pohľadu ich technickej prevádzky aj ekonomického riadenia. formulovať potreby riadenia dopravných systémov, špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať moderné riadiace systémy využívajúce telematické služby, riadiť procesy zmien technológie dopravných procesov v cestnej doprave z pohľadu ich aktuálneho vývoja a prispôsobovania sa novým požiadavkám, pracovať v rozsiahlych projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu riešení s využitím výpočtovej techniky a moderných metód riadenia, pričom dokáže uplatňovať aspekty kvality.

Teoretickým základom inžinierskeho štúdia je teória dopravy a dopravného prúdu, znalosť dopravného prognózovania, modelovania dopravného a prepravného prúdu, technologických procesov v cestnej doprave, právnych noriem, ekonomických a medzinárodných vzťahov v organizácii prepravného reťazca cestnej dopravy ako súčasti logistiky, teórie grafov, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, operačnej analýzy, ekonomiky cestnej a mestskej dopravy, dopravného plánovania a softvér pre dopravno-inžinierske podklady.

Na teoretickom základe sa rozvíjajú odborné disciplíny ako sú: technológia verejnej osobnej dopravy, technická prevádzka cestných vozidiel ekonomika cestnej a mestskej dopravy, integrované dopravné systémy, balenie tovaru a uloženie nákladu, súdne inžinierstvo v cestnej doprave, diagnostika motorov a elektronických častí, dopravné inžinierstvo - organizácia a riadenie dopravy, ekonomická analýza v podniku cestnej dopravy a zasielateľstva, manažment kvality, technológia nákladnej dopravy, inteligentné dopravné systémy.

Absolventi tohto študijného odboru sa v minulosti veľmi dobre uplatnili v najrozličnejších úsekoch hospodárstva vďaka tomu, že počas štúdia získali široký okruh aktuálnych teoretických znalostí, ktoré umožňujú ich dobrú adaptabilitu v praxi.

V závere štúdia absolvent musí preukázať komplexné – systémové manažérske znalosti riadenia podnikateľských subjektov cestnej a mestskej dopravy, vychádzajúce z poznania technických a používateľských vlastností dopravnej techniky, znalostí technológie dopravných a prepravných procesov a ich efektívneho fungovania.

Absolventi študijného odboru Cestná doprava spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov na podnikanie vo všetkých druhoch cestnej dopravy: cestná nákladná doprava, autobusová doprava, a taxislužba.

Železničná doprava
Letecká doprava
Technológia údržby lietadiel
Vodná doprava
Poštové inžinierstvo
Zasielateľstvo a logistika
Ekonomika a manažment podniku
Finančný manažment
Elektronický obchod a manažment
Zatvoriť