Toogler

Riešené výskumné úlohy

V roku 2017 sa jednotlivé pracoviská fakulty podieľali na riešení 104 úloh rôzneho charakteru a podpory z rôznych zdrojov: projekty financované , projekty financované medzinárodnými organizáciami, grantové projekty MŠVVŠ SR a iných ministerstiev, úlohy podnikateľskej praxe, interný výskum fakulty a iné. Tento počet sa zvýšil oproti roku 2016 o 12 úloh.

Účasť zamestnancov fakulty v týchto projektoch bola a je, buď formou zodpovedného riešiteľa alebo spoluriešiteľa na projekte s inou fakultou v rámci univerzity alebo medzi univerzitami.

Štruktúra vedeckovýskumných úloh v roku 2017
Pridelené granty a projektyPočet
7. RP, H2020 5
Iné zahraničné granty 18
Štrukturálne fondy 0
VEGA 18
KEGA 1
AV, APVV 8
Iné domáce projekty 31
Inštitucionálny výskum 23
SPOLU 104

Prehľad úloh riešených na FPEDAS v roku 2017 a v súčasnosti

Zatvoriť