Riešené výskumné úlohy

V roku 2020 sa jednotlivé pracoviská fakulty podieľali na riešení 148 úloh rôzneho charakteru a podpory z rôznych zdrojov: projekty financované EÚ, projekty financované medzinárodnými organizáciami, grantové projekty MŠVVŠ SR a iných ministerstiev a agentúr, úlohy podnikateľskej praxe či grantový výskum fakulty a univerzity. Celkový počet realizovaných projektov na fakulte v roku 2020 sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšil o 35 úloh najmä z dôvodu aktívneho riešenia úloh pre prax. Zoznam počtov projektov je uvedený v tabuľke a konkretizovaný zoznam výskumných úloh je uvedený v nasledujúcich podkapitolách. Účasť zamestnancov fakulty v týchto projektoch je buď v koordinátorskej pozícii so zodpovedným riešiteľom, alebo spoluriešiteľa na projekte s inou fakultou v rámci univerzity alebo medzi univerzitami.

Štruktúra počtu riešených výskumných projektov na fakulte

Štruktúra vedeckovýskumných úloh v roku 2020
Pridelené granty a projektyPočet
7. RP, H2020, COST 4
Iné zahraničné granty 16
Štrukturálne fondy 1
VEGA 20
KEGA 5
EUREKA 3
APVV 5
Iné domáce projekty 43
Inštitucionálny výskum 51
SPOLU 148

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies