Toogler

Riešené výskumné úlohy

V roku 2018 sa jednotlivé pracoviská fakulty podieľali na riešení 125 úloh rôzneho charakteru a podpory z rôznych zdrojov: projekty financované EÚ, projekty financované medzinárodnými organizáciami, grantové projekty MŠVVŠ SR a iných ministerstiev, úlohy podnikateľskej praxe, interný výskum fakulty a iné. Tento počet sa zvýšil v porovnaní s rokom 2017 o 22 úloh. Zoznam počtov projektov je uvedený v tabuľke 25 a konkretizovaný zoznam výskumných úloh je uvedený v nasledujúcich podkapitolách. Účasť zamestnancov fakulty v týchto projektoch je buď v koordinátorkej pozícii so zodpovedným riešiteľom, alebo spoluriešiteľa na projekte s inou fakultou v rámci univerzity alebo medzi univerzitami.

Štruktúra počtu riešených výskumných projektov na fakulte

Štruktúra vedeckovýskumných úloh v roku 2017
Pridelené granty a projektyPočet
7. RP, H2020 5
Iné zahraničné granty 19
Štrukturálne fondy 1
VEGA 21
KEGA 2
EUREKA 3
APVV 8
Iné domáce projekty 45
Inštitucionálny výskum 17
SPOLU 121

Prehľad úloh riešených na FPEDAS v roku 2018 a v súčasnosti

Zatvoriť