Toogler

Riešené výskumné úlohy

V roku 2019 sa jednotlivé pracoviská fakulty podieľali na riešení 113 úloh rôzneho charakteru a podpory z rôznych zdrojov: projekty financované EÚ, projekty financované medzinárodnými organizáciami, grantové projekty MŠVVŠ SR a iných ministerstiev a agentúr, úlohy podnikateľskej praxe či grantový výskum fakulty a univerzity. V roku 2019 boli otvorené prvé grantové výzvy rektora pre podávanie projektov doktorandov a mladých výskumníkov do 35 rokov a pre projekty vedecko-výskumnej činnosti študentov 1. ročníka študijných programov inžinierskeho stupňa v dennej forme štúdia. Zároveň boli nanovo definované podmienky pre podávanie grantov inštitucionálneho výskumu na fakulte. Celkový počet realizovaných projektov na fakulte v roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2018 znížil o 8 úloh. Zoznam počtov projektov je uvedený v tabuľke 25 a konkretizovaný zoznam výskumných úloh je uvedený v nasledujúcich podkapitolách. Účasť zamestnancov fakulty v týchto projektoch je buď v koordinátorskej pozícii so zodpovedným riešiteľom, alebo spoluriešiteľa na projekte s inou fakultou v rámci univerzity alebo medzi univerzitami.

Štruktúra počtu riešených výskumných projektov na fakulte

Štruktúra vedeckovýskumných úloh v roku 2019
Pridelené granty a projektyPočet
7. RP, H2020 5
Iné zahraničné granty 19
Štrukturálne fondy 2
VEGA 19
KEGA 3
EUREKA 3
APVV 5
Iné domáce projekty 30
Inštitucionálny výskum 27
SPOLU 113

Prehľad úloh riešených na FPEDAS v roku 2018 a v súčasnosti

Zatvoriť