Toogler

Rozvrhy

Na UNIZA sú študenti rozdelení na študijné skupiny a rozvrh hodín je zostavený pre každú študijnú skupinu. Preto je dôležité, aby si študent poznamenal číslo študijnej skupiny (šesťmiestny kód zložených z čísel a písmena Z). Vyučovacie hodiny sú 50 minútové a nasleduje 10 minútová prestávka.

Začiatky a konce vyučovacích hodín
1. 7.00 - 7.50
2. 8.00 - 8.50
3. 9.00 - 9.50
4. 10.00 - 10.50
5. 11.00 - 11.50
6. 12.00 - 12.50
7. 13.00 - 13.50
8. 14.00 - 14.50
9. 15.00 - 15.50
10. 16.00 - 16.50
11. 17.00 - 17.50
12. 18.00 - 18.50
13. 19.00 - 19.50

Prednášky, semináre a cvičenia sú zaradené spravidla 2 i viac hodín za sebou a vyučujúci môžu tieto hodiny podľa potreby spojiť.

Učebne na UNIZA sú označované podľa budov, v ktorých sa nachádzajú (napr. AA, AF, AS, BF, BE, MA, MB –
mapa areálu). Číslo miestnosti je 5 znakový reťazec v tvare XXYZZ s významom:
XX – označenie budovy
Y – poschodie (číslo poschodia 0-9, S suterén, …)
ZZ – poradové číslo miestnosti (01 až 99)

Všetky podrobné informácie o štúdiu ti ochotne a radi poskytnú na Referáte pre vzdelávanie.

Zatvoriť