Konferencie a semináre

Na fakulte FPEDAS sa pravidelne organizujú medzinárodné vedecké konferencie a semináre, a to v gescii samotných katedier alebo v spolupráci katedier s partnerskými fakultami v zahraničí. Zameranie vedeckých konferencií, seminárov a odborných podujatí je dané výskumným zameraním fakulty a tiež odborným zameraním zamestnancov jednotlivých katedier.

K najvýznamnejším a etablovaným vedeckým podujatiam na fakulte patria:

  • Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky,
  • Horizonty železničnej dopravy,
  • CMDTUR,
  • INAIR,
  • POSTPOINT,
  • Rozvoj Euroregiónu Beskydy,
  • PHD PROGRESS,
  • Deň otvorených dverí – laboratórium AIDC,
  • Deň otvorených dverí fakulty PEDAS,
  • Stretnutie zástupcov dopravných spoločnosti so študentmi Katedry železničnej dopravy.

Január 2023

Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve / Improving the Safety and Quality in Civil Aviation

Dátum konania: 25.-27. 1. 2023
Druh akcie: medzinárodná konferencia
Miesto konania: letisko Hričov
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia aktuálneho výskumu v oblasti zvyšovania bezpečnosti a kvality civilného letectva a konzultácie poznatkov so zástupcami z praxe. Na konferencii sú prezentované výsledky vedecko-výskumnej činnosti pedagógov a výskumníkov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe s dôrazom na zvyšovanie úrovne bezpečnosti vo všetkých oblastiach leteckej dopravy.

Február 2023

Študuj vodnú dopravu

Dátum konania: 8.-9. 2. 2023
Druh akcie: workshop
Miesto konania: , Žilinská univerzita v Žiline, miestnosť BF09
Odborní garanti: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
Kontakt: Katedra vodnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Workshop pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR zameraný na propagáciu povolaní v odbore vodnej dopravy. Prezentácia spoločností a subjektov z oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy sa bude konať na kajutových a eventových osobných lodiach v osobnom prístave v Bratislave. Podujatie je určené pre širokú verejnosť, detí a študentov rôznych vekových kategórii ako aj všetkých nadšencov lodí a plavby.

Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry
Road safety infrastructure management

Dátum konania: 15.-16. 2. 2023
Druh akcie: workshop
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, miestnosť BF09
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.; prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Kontakt: Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Workshop je určený pre vysokoškolských pedagógov a študentov inžinierskeho a doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia ako aj pre odbornú verejnosť so záujmom o predmetnú problematiku. Súčasťou programu bude predstavenie kurzu dištančného vzdelávania v oblasti riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry, ktorý bol vytvorený v rámci medzinárodného projektu „Európske digitálne vzdelávanie v oblasti riadenia cestnej infraštruktúry - InfRO@D“, so zameraním sa na nasledujúce moduly: Bezpečnostný audit a cestná bezpečnostná inšpekcia, Bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky, Použitie IDS v rámci riadenia bezpečnosti dopravy.

Marec 2023

Mladé krídla 2023 / Young wings 2023

Dátum konania: 30. 3. 2023
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: letisko Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

PHD PROGRESS

Dátum konania: 20.-21. 3. 2023
Druh akcie: seminár
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Kontakt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Prezentácia priebežných výsledkov štúdia študentov dennej formy doktorandského štúdia na FPEDAS.

Stretnutie študentov študijného programu železničná doprava so zástupcami praxe

Dátum konania: 28. 3. 2023
Druh akcie: seminár
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, miestnosť BF09
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
Kontakt: Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom seminára je neformálne stretnutie subjektov pôsobiacich v odvetví železničnej dopravy so študentami 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a študentami 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Počas stretnutia sú prezentované jednotlivé subjekty, ich pracovné ponuky a ponuky stáží, ako aj návrhy tém bakalárskych a diplomových prác.

Apríl 2023

Máj 2023

Jún 2023

Júl 2023

August 2023

September 2023

Október 2023

Horizonty železničnej dopravy 2023 / Horizons of Railway Transport 2023

Dátum konania: 2.- 3. 10. 2023
Druh akcie: medzinárodná konferencia
Miesto konania: hotel Permon, Podbanské
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
Kontakt: Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom konferencie je podporiť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov vo dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na plánovanie dopravných výkonov vo verejnom záujme a na rozvoj intermodálnej prepravy.

POSTPOINT 2023

Dátum konania: október 2023
Druh akcie: medzinárodná konferencia
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
Kontakt: Ing. Martina Kováčiková, Katedra spojov, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Webová stránka konferencie
Stručný popis: Cieľom konferencie je zabezpečiť medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít, ktorí sa venujú problematike rozšírenia medzinárodnej spolupráce, transferu know-how a hľadaniu spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia v poštovom a logistickom sektore. Cieľom XIV. ročníka je hľadať inovatívne riešenia a naplniť motto konferencie „E-commerce and Postal Industries”.

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2023 / Globalization and its socio-economic consequences 2023

Dátum konania: október 2022
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: Rajecké Teplice
Odborní garanti: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Kontakt: Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
globalizacia@globalizacia.com
Web stránka konferencie
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti.

November 2023

INAIR 2023

Dátum konania: 15.-17. 11. 2023
Druh akcie: medzinárodná konferencia
Miesto konania: Tartu, Estonia
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Web stránka konferencie
Stručný popis: INAIR 2023 predstavuje fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia leteckého priemyslu a akademická obec, aby si vymieňali svoje skúsenosti, zdieľali poznatky a hľadali riešenia na aktuálne výzvy v leteckej doprave. Interakcia medzi výskumnými pracovníkmi a zástupcami priemyslu je významná pri hľadaní inovatívnych riešení pre budúcnosť leteckej dopravy.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XVII

Dátum konania: 24. 11. 2023
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, zasadačka Vedeckej rady, Nová Menza, Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
Kontakt: Katedra spojov, Fakulta PEDAS, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na digitálnu transformáciu hospodárstva a spoločnosti a jej vplyv na rozvoj regiónov, rozvoj podnikateľského sektora, miest, obcí a verejných inštitúcií. Cieľom konferencie je výmena poznatkov a skúseností pedagogických pracovníkov a zástupcov samospráv v SR, ČR a PR.

December 2023

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť