Toogler

Konferencie a semináre

Na fakulte FPEDAS sa pravidelne organizujú medzinárodné vedecké konferencie a semináre, a to v gescii samotných katedier alebo v spolupráci katedier s partnerskými fakultami v zahraničí. Zameranie vedeckých konferencií, seminárov a odborných podujatí je dané výskumným zameraním fakulty a tiež odborným zameraním zamestnancov jednotlivých katedier.

K najvýznamnejším a etablovaným vedeckým podujatiam na fakulte patria:

  1. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky,
  2. Horizonty železničnej dopravy,
  3. CMDTUR,
  4. INAIR,
  5. POSTPOINT,
  6. Rozvoj Euroregiónu Beskydy,
  7. PHD PROGRESS,
  8. Deň otvorených dverí – laboratórium AIDC,
  9. Deň otvorených dverí fakulty PEDAS,
  10. Stretnutie zástupcov dopravných spoločnosti so študentmi Katedry železničnej dopravy.

Január 2020

Reálne aplikácie optovláknových senzorov v doprave

Dátum konania: 13.01.2020
Druh akcie: pozvaná prednáška
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žilina
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD.
Kontakt: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Prednáška je zameraná na použitie optovláknových senzorov v dopravných systémoch s dôrazom na využitie v cestnej a železničnej doprave. Budú prezentované výhody tohto typu senzorov a uvedené príklady ich praktického použitia.

Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve / Improving the Safety and Quality in Civil Aviation

Dátum konania: 22.01.2020 - 24.01.2020
Druh akcie: medzinárodná konferencia
Miesto konania: Belá
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva. Tematické okruhy konferencie sú: prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, vzdelávanie a výcvik leteckého personálu, lietadlová technika, riadenie letovej prevádzky, letiská.

Február 2020

Winter Training for Pilots

Dátum konania: 12. – 14.2.2020
Druh akcie: odborný seminár
Miesto konania: Zuberec
Odborní garanti: Ing. František Jún, PhD.
Kontakt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o súčasných trendoch a zmenách v legislatívnej, technickej a technologickej oblasti pre študentov v leteckom výcviku, najmä v oblasti PBN a UPRT (upset recovery training).

Marec 2020

Projektový míting medzinárodného projektu EDUMARKT

Dátum konania: 11. - 12.03.2020
Druh akcie: projektový workshop
Miesto konania: hotel Diplomat Rajecké Teplice
Odborní garanti: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., Ing. Andrea Galieriková, PhD.
Kontakt: Katedra vodnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Projektový míting medzinárodného projektu EDUMARKT, ktorý je zameraný na vzdelávanie členov lodných posádok v zmysle platnej legislatívy Európskej únie (smernica 2397/2017). Projektu sa zúčastnia 15 európskych organizácií (univerzity, stredné odborné školy, tréningové a výcvikové centrá a iné), ktoré sa špecializujú na vzdelávanie oblasti vnútrozemskej plavby z 8-ich európskych krajín (Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Chorvátsko a Rumunsko). Cieľom projektu je harmonizovať vzdelávanie členov lodných posádok vo všetkých krajinách Európskej únie.

PHD PROGRESS

Dátum konania: 25. - 26.03.2020
Druh akcie: seminár
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Anna Križanová, CSc., prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Kontakt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Prezentácia priebežných výsledkov štúdia študentov dennej formy doktorandského štúdia na FPEDAS.

Stretnutie zástupcov dopravných spoločnosti so študentami KŽD

Dátum konania: marec 2020
Druh akcie: seminár
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, miestnosť BF09
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
Kontakt: Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom seminára je neformálne stretnutie dopravcov pôsobiacich v oblasti železničnej dopravy so študentami 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a študentami 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Počas stretnutia budú prezentované dopravné spoločnosti, pracovné ponuky a návrhy bakalárskych a diplomových prác.

Mladé krídla 2020 / Young wings 2020

Dátum konania: 26.03.2020
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: letisko Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

Apríl 2020

Odborný seminár o bezpilotných prostriedkoch - Workshop UA

Dátum konania: 23. 04. 2020
Druh akcie: odborný seminár
Miesto konania: Letisko Žilina, Dolný Hričov
Odborní garanti: doc. Ing. Branislav Kandera, PhD.
Kontakt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Odborný seminár sa venuje legislatívnym podmienkam prevádzky bezpilotných prostriedkov (UAV) v Slovenskej republike.

Ekonomicko-finančná situácia podnikateľských subjektov ako jedna z úloh znaleckého dokazovania

Dátum konania: apríl 2020
Druh akcie: vedecko-odborný seminár
Miesto konania: UNIZA, Žilina
Odborní garanti: prof. Helena Majdúchová, PhD, EU v Bratislave, Ing. Iveta Sedláková, PhD., ŽU v Žiline
Kontakt: Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Základná téma celoslovenského vedecko-odborného seminára sú metódy posúdenia ekonomicko-finančnej situácie v podniku pre účely najmä znaleckého dokazovania v oblastí odvodov do štátneho rozpočtu. Seminár je zameraný najmä pre znalcov ekonomických odborov.

Diagnostika podniku, controlling a logistika / Company Diagnostics, Controlling and Logistics

Dátum konania: apríl 2020
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: Zuberec
Odborní garanti: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Kontakt: Katedra spojov, Fakulta PEDAS, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Stretnutie vysokoškolských pedagógov, doktorandov a výskumných pracovníkov z ekonomických a iných príbuzných odborov a tiež vedeckej a odbornej verejnosti k vzájomnej výmene vedeckých informácií a záverov o metodológii diagnostiky podniku. Hľadanie optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, resp. jeho časti, aplikácia nových technológií do logistických procesov.

Jún 2020

Regionálne letiská ako výzva pre dopravnú politiku Slovenskej republiky

Dátum konania: 05. 06. 2020
Druh akcie: odborný seminár
Miesto konania: Letisko Žilina, Dolný Hričov
Odborní garanti: doc. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD.
Kontakt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Odborný seminár zameraný na súčasný stav a využitie regionálnych letísk na Slovensku.

September 2020

Aktuálne problémy znaleckého dokazovania IV / Current issues of expert evidence IV

Dátum konania: september 2020
Druh akcie: seminár
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: prof. Helena Majdúchová, PhD, EU v Bratislave, Ing. Iveta Sedláková, PhD., ŽU v Žiline
Kontakt: Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Medzinárodný vedecký seminár je už 14. v poradí. Jeho organizovanie je obrazom intenzívnej spolupráce Ekonomickej univerzity v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline. Témou budú opäť aktuálne problémy znaleckého dokazovanie v ekonomických znaleckých odboroch, s dôrazom na metódy ohodnocovania majetku podniku a návrhy riešení znaleckých úloh najmä v oblastí účtovníctva, daní a kontorlingu. Seminár je zameraný najmä pre znalcov. Výstupom seminára bude aj zborník príspevkov na dané témy.

Október 2020

Horizonty železničnej dopravy 2020 / Horizons of Railway Transport 2020

Dátum konania: 06. - 07. 10. 2020
Druh akcie: medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Hotel Holiday Inn Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Kontakt: Katedra železničnej dopravy, Fakulta PEDAS, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom konferencie je podporiť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov vo dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru EÚ, ktorý podporuje konkurencieschopnosť železničného systému.

CMDTUR 2020

Dátum konania: október 2020
Druh akcie: medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Žilina – Žilinská univerzita
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., prof. Ing. Miloš Poluiak, PhD., doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Kontakt:  Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta PEDAS, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Hľadanie a poukazovanie na nové riešenia v oblasti mobility osôb ale aj logistických riešení, ktorých súčasťou je cestná doprava by malo poukazovať na dynamiku vývoja v poslednom období, nástup telematiky na druhej strane nedostatok odborného personálu možnosti zmeny rozmerov a hmotnosti vozidiel ako možný nástroj na zníženie energetickej náročnosti a negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2020 / Globalization and its socio-economic consequences 2020

Dátum konania: 13. - 15. 10. 2020
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: Rajecké Teplice
Odborní garanti: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Kontakt: Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Web stránka podujatia
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti.

November 2020

INAIR 2020

Dátum konania: 04. - 05. 11. 2020
Druh akcie: medzinárodná konferencia
Miesto konania: Malta
Odborní garanti: prof. Ing. Anna Tomová, CSc.
Kontakt: Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Web stránka podujatia
Stručný popis: 9. ročník medzinárodnej leteckej konferencie INAIR 2020 – predstavuje fórum, kde sa stretáva akadémia i priemysel, miesto, kde si možno vymeniť vízie, odovzdať skúsenosti a stanoviť spoločné ciele. Spolupráca medzi výskumníkmi a zástupcami leteckého priemyslu je dôležitá z hľadiska vytvárania inovatívnych riešení novovzniknutých otázok v leteckej dopravy.

MARVI – Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií / MARVI – Marketing and Management of Educational Institutions

Dátum konania: október - november 2020
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, Vedecký park
Odborní garanti: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Kontakt: Katedra spojov, Fakulta PEDAS, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Stretnutie zástupcov univerzít a externých inštitúcií. Príspevky a diskusia konferencie budú zamerané na nadviazanie spolupráce a výmenu skúseností z oblasti marketingovej komunikácie (univerzity, SŠ, ZŠ, externé inštitúcie) a manažmentu s cieľom zdôrazniť význam marketingu a manažmentu v prostredí vzdelávacej inštitúcie.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIV

Dátum konania: november 2020
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, zasadačke Vedeckej rady, Nová Menza, Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
Kontakt: Katedra spojov, Fakulta PEDAS, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Diagnostika sociálno-ekonomických podmienok v regióne. Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Nové trendy v manažmente v sieťovom podnikaní vo vedomostnej ekonomike v období globalizácie. Inovatívne prístupy v rozvoji územných samospráv v podmienkach vedomostnej ekonomiky na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. Indikátory kvality života a trvalo udržateľného rozvoja. Možnosti zvýšenia bezpečnosti občanov a ich majetku v regiónoch. Skúsenosti z použitia projektov EÚ v prihraničných regiónoch.

December 2020

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky z aplikovanej matematiky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky

Dátum konania: 24. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 3., 27. 3., 4. 5., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 23. 11., 7. 12. 2020
Druh akcie: seminár
Miesto konania: AA109 (knižnica KKMAHI), UNIZA, Žilina
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD.
Kontakt: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

Zatvoriť