Toogler

Konferencie a semináre

Február 2018

Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve

Dátum konania: 07. 02. 2018 - 09. 02. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Smrekovica, Ružomberok (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: +421 41 513 34 51 / Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, FPEDAS Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail:  kld@fpedas.uniza.sk, blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva a transfer technológií a poznatkov.

Apríl 2018

Diagnostika podniku, controlling a logistika

Dátum konania: 12. 04. - 13. 04. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: FPEDAS, KS, UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka UNIZA
Kontakt: +421 41 513 31 14 / +421 903 306 583 / Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka UNIZA
E-mail:  tatiana.corejova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia
Stručný popis: Stretnutie vysokoškolských pedagógov, doktorandov a výskumných pracovníkov z ekonomických a iných príbuzných odborov a tiež vedeckej a odbornej verejnosti k vzájomnej výmene vedeckých informácií a záverov o metodológii diagnostiky podniku. Hľadanie optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, resp. jeho časti, aplikácia nových technológií do logistických procesov.

September 2018

Aktuálne problémy znaleckého dokazovania

Dátum konania: september 2018
Druh akcie: Vedecký seminár
Miesto konania: Ekonomická univerzita, Bratislava (SR)
Odborní garanti: Ing. Iveta Sedláková PhD., KE, FPEDAS UNIZA / prof. Ing. Helena Majdúchová, PhD., Ekonomická univerzita, BA
Kontakt: +421 905 239 519 / Ing. Iveta Sedláková, PhD., KE FPEDAS UNIZA
E-mail:  iveta.sedlakova@fpedas.uniza.sk
Stručný popis: 12. ročník medzinárodného vedeckého seminára znalcov ekonomických znaleckých odborov. Ide o nepretržitú spoluprácu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline, kde sú prezentované aktuálne témy ekonomickej znaleckej oblasti pre súdy a iné orgány verejnej moci aj s dôrazom na metodiku ohodnocovania podnikov.

Október 2018

CMDTUR2018

Dátum konania: 04. 10. - 05. 10. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Aula DATALAN, UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Kontakt: +421 41 513 35 18 / Ing. Ľubomír Černický, PhD., KCMD, FPEDAS UNIZA
E-mail:  lubomir.cernicky@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia
Stručný popis: Hľadanie vhodného spôsobu ďalšieho udržateľného vývoja spoločnosti a úlohy cestnej a mestskej dopravy v súčasných podmienkach globalizácie. Hľadanie vhodného konsenzu medzi požiadavkami bezpečnostnými, ekologickými a technickými, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú trvalo udržateľný vývoj tejto formy mobility.

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2018

Dátum konania: 10. 10. - 11. 10. 2018
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Rajecké Teplice (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Kontakt:  +421 908 934 702 / Ing. Juraj Cúg, PhD., KE, FPEDAS UNIZA
E-mail:  juraj.cug@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti.

Horizonty železničnej dopravy 2018

Dátum konania: 11. 10. - 12. 10. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Stredisko internátnej prípravy Železníc Slovenskej republiky Strečno (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Kontakt: +421 41 513 34 30 / doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD, FPEDAS UNIZA
E-mail:  jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia
Stručný popis: Cieľom konferencie je podporiť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov vo dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru , ktorý podporuje konkurencieschopnosť železničného systému.

MARVI – Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií

Dátum konania: 25. 10. - 26. 10. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Univerzitný vedecký park (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Kontakt:  +421 41 513 31 08 / +421 911 170 970 / doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., KS, FPEDAS UNIZA
E-mail:  iveta.kremenova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia
Stručný popis: Stretnutie zástupcov univerzít a externých inštitúcií. Príspevky a diskusia konferencie budú zamerané na nadviazanie spolupráce a výmenu skúseností z oblasti marketingovej komunikácie (univerzity, , , externé inštitúcie) a manažmentu s cieľom zdôrazniť význam marketingu a manažmentu v prostredí vzdelávacej inštitúcie.

November 2018

INAIR 2018

Dátum konania: 20. 11. - 21. 11. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hainburg (AT)
Odborní garanti: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
Kontakt: +421 41 513 34 51 / Mgr. Juliana Blašková, KLD, FPEDAS UNIZA
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia
Stručný popis: 7. medzinárodná letecká konferencia INAIR 2018 - predstavuje fórum, kde sa stretáva akadémia i priemysel, miesto, kde si možno vymeniť vízie, odovzdať skúsenosti a stanoviť spoločné ciele. Spolupráca medzi výskumníkmi a zástupcami leteckého priemyslu je dôležitá z hľadiska vytvárania inovatívnych riešení novovzniknutých otázok v leteckej dopravy.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XII

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: zasadačka Vedeckej rady UNIZA, Nová Menza, Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
Kontakt: +421 41 513 31 01 / +421 911 170 980 / prof. Ing. Jana Štofková, PhD., KS, FPEDAS UNIZA
E-mail:  jana.stofkova@fpedas.uniza.sk
Stručný popis: Diagnostika sociálnoekonomických podmienok v regióne. Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Nové trendy v manažmente v sieťovom podnikaní vo vedomostnej ekonomike v období globalizácie. Inovatívne prístupy v rozvoji územných samospráv v podmienkach vedomostnej ekonomiky na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. Indikátory kvality života a trvalo udržateľného rozvoja. Možnosti zvýšenia bezpečnosti občanov a ich majetku v regiónoch. Skúsenosti z použitia projektov EÚ v prihraničných regiónoch.

Zatvoriť