Konferencie a semináre

Na fakulte FPEDAS sa pravidelne organizujú medzinárodné vedecké konferencie a semináre, a to v gescii samotných katedier alebo v spolupráci katedier s partnerskými fakultami v zahraničí. Zameranie vedeckých konferencií, seminárov a odborných podujatí je dané výskumným zameraním fakulty a tiež odborným zameraním zamestnancov jednotlivých katedier.

K najvýznamnejším a etablovaným vedeckým podujatiam na fakulte patria:

  • Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky,
  • Horizonty železničnej dopravy,
  • CMDTUR,
  • INAIR,
  • POSTPOINT,
  • Rozvoj Euroregiónu Beskydy,
  • PHD PROGRESS,
  • Deň otvorených dverí – laboratórium AIDC,
  • Deň otvorených dverí fakulty PEDAS,
  • Stretnutie zástupcov dopravných spoločnosti so študentmi Katedry železničnej dopravy.

Január 2021

Február 2021

Marec 2021

Stratégie rozvoja regionálnych letísk

Dátum konania: 05.03.2021
Druh akcie: workshop
Miesto konania: online
Odborní garanti: doc. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD.
Kontakt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, https://kld.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Podnikanie letísk je v súčasnosti realitou a reflektuje zásadnú premenu letísk, ktoré boli v minulosti len pasívnymi poskytovateľmi pozemnej leteckej infraštruktúry a mali podobu lokálnych geografických monopolov nevystavených hospodárskej súťaži. Seminár bude zameraný na rozvojové stratégie regionálnych letísk s ohľadom na ciele a pravidlá jednotnej dopravnej politiky EÚ.

Pretože nám záleží (implementácia koučovacieho prístupu do akademického prostredia)

Dátum konania: 18.03.2021, 23.03.2021
Druh akcie: seminár
Miesto konania: online cez aplikáciu ZOOM
Odborní garanti: Mgr. Peter Seemann, PhD.
Kontakt: Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Workshop pod záštitou Slovenskej asociácie koučov a slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov o koordinovanom zavádzaní koučovacieho prístupu v akademickom prostredí od úrovne manažmentu, cez obohatenie zručností pedagógov po vytvorenie celouniverzitného voliteľného predmetu „Základy koučovacieho prístupu“. Veľmi interaktívnym spôsobom predstaví prínosy koučovacieho prístupu pre členov akademickej obce.

PHD PROGRESS

Dátum konania: 23.-24.03.2021
Druh akcie: seminár
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Anna Križanová, CSc.; prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Kontakt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Prezentácia priebežných výsledkov štúdia študentov dennej formy doktorandského štúdia na FPEDAS.

Mladé krídla 2021 / Young wings 2021

Dátum konania: 25.03.2021
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: letisko Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: PCieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

Apríl 2021

Diagnostika podniku, controlling a logistika / Company Diagnostics, Controlling and Logistics

Dátum konania: apríl 2021
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: Zuberec
Odborní garanti: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Kontakt: Katedra spojov, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Stretnutie vysokoškolských pedagógov, doktorandov a výskumných pracovníkov z ekonomických a iných príbuzných odborov a tiež vedeckej a odbornej verejnosti k vzájomnej výmene vedeckých informácií a záverov o metodológii diagnostiky podniku. Hľadanie optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, resp. jeho časti, aplikácia nových technológií do logistických procesov.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Dátum konania: 12.04.2021, 26.04.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 8.11.2021, 22.11.2021
Druh akcie: seminár
Miesto konania: AA 109 (knižnica KKMAHI), UNIZA, Žilina
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD.
Kontakt: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových produktov.

Máj 2021

Jún 2021

Horizonty železničnej dopravy 2020 / Horizons of Railway Transport 2020

Dátum konania: jún 2021 (preložený termín z októbra 2020)
Druh akcie: medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Hotel Holiday Inn Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Kontakt: Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom konferencie je podporiť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov vo dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru EÚ, ktorý podporuje konkurencieschopnosť železničného systému.

Dopady uhlíkovej neutrality na dopravný sektor v SR

Dátum konania: jún 2021
Druh akcie: vedecký seminár
Miesto konania: Zuberec
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.; doc. Ing. Vladislav Zitrický, PhD.
Kontakt: Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Seminár bude zameraný na získanie poznatkov prijatých opatrení Európskou úniou v environmentálnej politike a posúdenie ich dopadu na dopravný sektor. Výstupom seminára bude zadefinovanie metodických postupov pri napĺňaní definovaných cieľov v projektoch s prihliadnutím na potreby ekonomiky SR. Úlohou seminára je podporiť riešenie projektu VEGA „Výskum opatrení pri zavádzaní uhlíkovej neutrality v sektore železničnej a vodnej dopravy“ a projektu APVV-19-0444 „Dimenzovanie kapacity železničnej infraštruktúry v kontexte prognózovania modal splitu“.

Júl 2021

August 2021

September 2021

Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III / Current issues of expert evidence III

Dátum konania: september 2021
Druh akcie: seminár
Miesto konania: Ekonomická univerzita Bratislava
Odborní garanti: prof. Helena Majdúchová, PhD, EU v Bratislave; Ing. Iveta Sedláková, PhD., UNIZA
Kontakt: Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Medzinárodný vedecký seminár je už 14. v poradí. Jeho organizovanie je obrazom intenzívnej spolupráce Ekonomickej univerzity v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline. Témou budú opäť aktuálne problémy znaleckého dokazovanie v ekonomických znaleckých odboroch, s dôrazom na metódy ohodnocovania majetku podniku a návrhy riešení znaleckých úloh najmä v oblastí účtovníctva, daní a kontorlingu. Seminár je zameraný najmä pre znalcov. Výstupom seminára bude aj zborník príspevkov na dané témy.

Október 2021

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2021 / Globalization and its socio-economic consequences 2021

Dátum konania: október 2021
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: Rajecké Teplice
Odborní garanti: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Kontakt: Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Web stránka podujatia
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti.

POSTPOINT 2021

Dátum konania: október 2021
Druh akcie: medzinárodná konferencia
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.; Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Kontakt: Katedra spojov, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
http://www.postpoint.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je podporiť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov vo dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru EÚ, ktorý podporuje konkurencieschopnosť železničného systému.

6. prezentačno – propagačná plavba „Loďou v ústrety budúcej kariére“

Dátum konania: október 2021
Druh akcie: workshop - prezentácia
Miesto konania: Osobný prístav Bratislava – vyhliadková loď
Odborní garanti: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
Kontakt: Katedra vodnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Stretnutie bývalých, súčasných a budúcich študentov študijného programu „vodná doprava“ s potenciálnymi zamestnávateľmi a zástupcami akademického prostredia Žilinskej univerzity.

Stretnutie k projektu 2 – WG2 – Očakávania a požiadavky v odbore

Dátum konania: október 2021
Druh akcie: workshop
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Anna Dolinayová, PhD.
Kontakt:  Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Stretnutie partnerov projektu a zástupcov železničných spoločností za účelom odbornej diskusie o očakávaniach a požiadavkách železničných podnikov a spoločností na vysokoškolské vzdelávanie v sektore železničnej dopravy. Prezentácia výsledkov realizovaného prieskumu.

November 2021

INAIR 2021

Dátum konania: 03.-04.11.2021
Druh akcie: medzinárodná konferencia
Miesto konania: Malta
Odborní garanti: prof. Ing. Anna Tomová, CSc.
Kontakt: Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Web stránka podujatia
Stručný popis: INAIR 2021 predstavuje fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia leteckého priemyslu a akademická obec, aby si vymieňali svoje skúsenosti, zdieľali poznatky a hľadali riešenia na aktuálne výzvy v leteckej doprave. Interakcia medzi výskumnými pracovníkmi a zástupcami priemyslu je významná pri hľadaní inovatívnych riešení pre budúcnosť leteckej dopravy.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XV

Dátum konania: november 2021
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, zasadačka Vedeckej rady, Nová Menza, Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
Kontakt: Katedra spojov, Fakulta PEDAS, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Diagnostika sociálnoekonomických podmienok v regióne. Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Nové trendy v manažmente v sieťovom podnikaní vo vedomostnej ekonomike v období globalizácie. Inovatívne prístupy v rozvoji územných samospráv v podmienkach vedomostnej ekonomiky na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. Indikátory kvality života a trvalo udržateľného rozvoja. Možnosti zvýšenia bezpečnosti občanov a ich majetku v regiónoch. Skúsenosti z použitia projektov EÚ v prihraničných regiónoch.

December 2021

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies