Konferencie a semináre

Na fakulte FPEDAS sa pravidelne organizujú medzinárodné vedecké konferencie a semináre, a to v gescii samotných katedier alebo v spolupráci katedier s partnerskými fakultami v zahraničí. Zameranie vedeckých konferencií, seminárov a odborných podujatí je dané výskumným zameraním fakulty a tiež odborným zameraním zamestnancov jednotlivých katedier.

K najvýznamnejším a etablovaným vedeckým podujatiam na fakulte patria:

  • Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky,
  • Horizonty železničnej dopravy,
  • CMDTUR,
  • INAIR,
  • POSTPOINT,
  • Rozvoj Euroregiónu Beskydy,
  • PHD PROGRESS,
  • Deň otvorených dverí – laboratórium AIDC,
  • Deň otvorených dverí fakulty PEDAS,
  • Stretnutie zástupcov dopravných spoločnosti so študentmi Katedry železničnej dopravy.

Január 2022

Február 2022

Marec 2022

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Dátum konania: 14.03.2022, 28.03.2022
Druh akcie: seminár
Miesto konania: AA109 (knižnica KKMAHI), UNIZA, Žilina
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD.
Kontakt: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových nástrojov.

PHD PROGRESS

Dátum konania: 21.-25.03.2022
Druh akcie: seminár
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Kontakt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Prezentácia priebežných výsledkov štúdia študentov dennej formy doktorandského štúdia na FPEDAS.

Mladé krídla 2022 / Young wings 2022

Dátum konania: 24.03.2022
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: letisko Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: PCieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

Pretože nám záleží (implementácia koučovacieho prístupu do akademického prostredia)

Dátum konania: marec/apríl 2022
Druh akcie: seminár
Miesto konania: online
Odborní garanti: Mgr. Peter Seemann, PhD.
Kontakt: Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Workshop pod záštitou Slovenskej asociácie koučov a slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov o koordinovanom zavádzaní koučovacieho prístupu v akademickom prostredí od úrovne manažmentu, cez obohatenie zručností pedagógov po vytvorenie celouniverzitného voliteľného predmetu „Základy koučovacieho prístupu“. Veľmi interaktívnym spôsobom predstaví prínosy koučovacieho prístupu pre členov akademickej obce.

Stretnutie študentov študijného programu železničná doprava so zástupcami praxe

Dátum konania: marec 2022
Druh akcie: seminár
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, miestnosť BF09
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
Kontakt: Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom seminára je neformálne stretnutie subjektov pôsobiacich v odvetví železničnej dopravy so študentami 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a študentami 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Počas stretnutia sú prezentované jednotlivé subjekty, ich pracovné ponuky a ponuky stáží, ako aj návrhy tém bakalárskych a diplomových prác.

Apríl 2022

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Dátum konania: 11.04.2022, 25.04.2022
Druh akcie: seminár
Miesto konania: AA109 (knižnica KKMAHI), UNIZA, Žilina
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD.
Kontakt: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových nástrojov.

Dopady uhlíkovej neutrality na dopravný sektor v SR

Dátum konania: apríl 2022
Druh akcie: seminár
Miesto konania: Zuberec
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.; doc. Ing. Vladislav Zitrický, PhD.
Kontakt: Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Seminár bude zameraný na získanie poznatkov prijatých opatrení Európskou úniou v environmentálnej politike a posúdenie ich dopadu na dopravný sektor. Výstupom seminára bude zadefinovanie metodických postupov pri napĺňaní definovaných cieľov v projektoch s prihliadnutím na potreby ekonomiky SR. Úlohou seminára je podporiť riešenie projektu VEGA „Výskum opatrení pri zavádzaní uhlíkovej neutrality v sektore železničnej a vodnej dopravy“ a projektu APVV-19-0444 „Dimenzovanie kapacity železničnej infraštruktúry v kontexte prognózovania modal splitu“.

Máj 2022

Jún 2022

Júl 2022

August 2022

September 2022

Aktuálne problémy znaleckého dokazovania V. / Current issues of expert evidence V.

Dátum konania: september 2022
Druh akcie: seminár
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline
Odborní garanti: prof. Helena Majdúchová, PhD, EU v Bratislave; Ing. Iveta Sedláková, PhD., UNIZA
Kontakt: Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Medzinárodný vedecký seminár je už 14. v poradí. Jeho organizovanie je obrazom intenzívnej spolupráce Ekonomickej univerzity v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline. Témou budú opäť aktuálne problémy znaleckého dokazovanie v ekonomických znaleckých odboroch, s dôrazom na metódy ohodnocovania majetku podniku a návrhy riešení znaleckých úloh najmä v oblastí účtovníctva, daní a kontorlingu. Seminár je zameraný najmä pre znalcov. Výstupom seminára bude aj zborník príspevkov na dané témy.

Horizonty železničnej dopravy 2022 / Horizons of Railway Transport 2022

Dátum konania: 30.09.-01.10.2022
Druh akcie: medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: spoločenský vozeň v mimoriadnom vlaku Praha – Bratislava – Košice – Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
Kontakt: Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom konferencie je podporiť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov vo dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia vzdelávania v oblasti železničnej dopravy. Konferencia je plánovaná v rámci sprievodných podujatí k 70. výročiu vzniku Katedry železničnej dopravy.

Október 2022

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2022 / Globalization and its socio-economic consequences 2022

Dátum konania: október 2022
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: Rajecké Teplice
Odborní garanti: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Kontakt: Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
globalizacia@globalizacia.com
Web stránka podujatia
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Dátum konania: 10.10.2022, 24.10.2022
Druh akcie: seminár
Miesto konania: AA109 (knižnica KKMAHI), UNIZA, Žilina
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD.
Kontakt: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových nástrojov.

November 2022

INAIR 2022

Dátum konania: 09.-10.11.2022
Druh akcie: medzinárodná konferencia
Miesto konania: Bratislava
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Web stránka podujatia
Stručný popis: INAIR 2022 predstavuje fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia leteckého priemyslu a akademická obec, aby si vymieňali svoje skúsenosti, zdieľali poznatky a hľadali riešenia na aktuálne výzvy v leteckej doprave. Interakcia medzi výskumnými pracovníkmi a zástupcami priemyslu je významná pri hľadaní inovatívnych riešení pre budúcnosť leteckej dopravy.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Dátum konania: 07.11.2022, 21.11.2022
Druh akcie: seminár
Miesto konania: AA109 (knižnica KKMAHI), UNIZA, Žilina
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD.
Kontakt: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti aplikácií metód operačnej analýzy a kvantitatívnych metód v aktuálnych dopravných a ekonomických problémoch s využitím vhodných softvérových nástrojov.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XVI

Dátum konania: november 2022
Druh akcie: konferencia
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, zasadačka Vedeckej rady, Nová Menza, Žilina
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
Kontakt: Katedra spojov, Fakulta PEDAS, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Stručný popis: Diagnostika spoločensko-ekonomických podmienok v regióne. Strategické smery digitalizácie ekonomiky a spoločnosti. Podpora a rozvoj digitálnych zručností obyvateľov. Strategické riadenie regiónov s ohľadom na rôzne aspekty rozvoja spoločnosti. Kvality života a trvalo udržateľný rozvoj v znalostnej spoločnosti. Finančné dôsledky epidemiologickej situácie aj so zreteľom na samosprávy. Manažment bezpečnosti v digitálnej ekonomike. Inovácie vzdelávania v súvislosti s digitalizáciou ekonomiky a spoločnosti.

December 2022

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť