Toogler

Profily a uplatnenie absolventov

Cestná doprava

Absolvent študijného odboru Doprava, študijný program Cestná doprava, pozná technologické procesy v cestnej doprave a základy v ostatných druhoch dopravy, súvisiace legislatívne normy a ekonomické súvislosti, dokáže analyzovať problémy a možnosti riadenia dopravných procesov na úrovni cestnej dopravy. Absolvent je schopný spolupracovať s orgánmi štátnej správy v oblasti plánovania dopravných služieb a riadenia dopravy. Má základné znalosti o podnikaní, a manažmente v doprave a dokáže ich aplikovať pri ponuke služieb pre verejnosť.

Absolvent študijného programu Cestná doprava má znalosti o technickej prevádzke dopravných prostriedkov, technológii a ekonomike cestnej a mestskej dopravy, teórii dopravy a dokáže tieto znalosti aplikovať na riešenie prevádzkových úloh v krátkodobom i dlhodobom časovom horizonte.

Absolvent študijného programu Cestná doprava získa základné znalosti z teórie dopravy, z oblasti technického vybavenia, technológie, ekonomiky a legislatívy dopravy a znalosti základov informatiky v rozsahu potrebnom pre ich využitie v prevádzkovej praxi, vie ich využívať pri riadení dopravných systémov cestnej dopravy, pričom dokáže voliť vhodné postupy riadenia na dosiahnutie čo možno najvyššej kvality a bezpečnosti cestnej a mestskej dopravy pri vynaložení čo najmenších nákladov a s ohľadom na minimalizáciu znečistenia životného prostredia.

Teoretické znalosti absolventa sú viazané predovšetkým na dopravu a teoretické základy vysokoškolského štúdia a to najmä matematicko-fyzikálne základy (matematika, geometria, fyzika, informatika, elektrotechnika), ekonomika a riadenie podniku, právny rámec v doprave a spojoch, dopravná a spojová sústava, technická mechanika a pružnosť. Jazyková príprava je súčasťou celého systému vzdelávania s cieľom využívania zahraničnej literatúry pri štúdiu a neskôr v praxi. Predpokladá sa však už primeraná jazyková príprava zo strednej školy.

Na teoretickom základe sa rozvíjajú odborné disciplíny: dopravné prostriedky v cestnej doprave, bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia, sociálne a pracovné právo v doprave, marketing, manažment, tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom, dane a poplatky v doprave, motory cestných vozidiel, časti a mechanizmy strojov, cestné a mestské komunikácie, dynamika cestných vozidiel, ekonomika dopravného podniku, dopravné inžinierstvo, technológia cestnej nákladnej dopravy, technológia hromadnej osobnej dopravy, diagnostika a opravy vozidiel cestnej dopravy, informačné systémy v podniku cestnej dopravy a zasielateľstva, zasielateľstvo.

Absolvent študijného programu Cestná doprava je schopný uplatniť sa v dopravných podnikoch, v priemyselných podnikoch pri riadení dopravných a logistických činností a v štátnej správe pri plánovaní a riadení dopravnej obsluhy v regióne. Uplatní sa na miestach prevádzkových pracovníkov a stredných článkoch riadenia pre plánovanie a riadenie dopravnej prevádzky vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave, tiež na miestach prijímacích technikov v servisoch cestných vozidiel a miestach predajcov cestných vozidiel a pod.

Železničná doprava
Letecká doprava
Profesionálny pilot
Vodná doprava
Poštové technológie a služby
Dopravné služby v osobnej doprave
Ekonomika a manažment podniku
Finančný manažment
Elektronický obchod a manažment
Zasielateľstvo a logistika
Zatvoriť