Toogler

Graduačný rast

Doktorandské štúdium

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline má nasledujúce akreditované študijné programy v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania:

 • ekonomika dopravy, spojov a služieb v študijnom odbore
  3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky
 • ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore
  3.3.16 ekonomika a manažment podniku
 • dopravná technika a technológia v študijnom odbore
  5.2.59 doprava
 • poštové technológie v študijnom odbore
  5.2.60 poštové technológie
 • dopravné služby v študijnom odbore
  8.2.1 dopravné služby

Habilitačné a inauguračné konanie

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline získala právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v týchto študijných odboroch:

 • 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky
 • 5.2.59 doprava
 • 5.2.60 poštové technológie
 • 8.2.1 dopravné služby

Udelené vedecko-pedagogické tituly „docent“

Rok 2017

Ing. Jaroslav Mašek, PhD.
8.2.1 dopravné služby

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011

Vymenovaní profesori

Rok 2014

doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
3.3.16 ekonomika a manažment podniku

Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Zatvoriť