Toogler

Graduačný rast

Doktorandské štúdium

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline má nasledujúce akreditované študijné programy v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania:

  • ekonomika dopravy, spojov a služieb v študijnom odbore ekonómia a manažment
  • ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment
  • dopravná technika a technológia v študijnom odbore doprava
  • poštové technológie v študijnom odbore doprava
  • dopravné služby v študijnom odbore doprava

Habilitačné a inauguračné konanie

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline získala právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v týchto študijných odboroch:

  • odvetvové a prierezové ekonomiky
  • doprava
  • poštové technológie
  • dopravné služby

Udelené vedecko-pedagogické tituly „docent“

Rok 2019

Ing. Iveta Kubasáková, PhD.
8.2.1 dopravné služby

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011

Vymenovaní profesori

Rok 2019

doc. Ing. Anna Tomová, PhD.
odvetvové a prierezové ekonomiky

Rok 2018
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Zatvoriť