Toogler

Graduačný rast

Doktorandské štúdium

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline má nasledujúce akreditované študijné programy v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania:

  • ekonomika dopravy, spojov a služieb v študijnom odbore ekonómia a manažment
  • ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment
  • dopravná technika a technológia v študijnom odbore doprava
  • poštové technológie v študijnom odbore doprava
  • dopravné služby v študijnom odbore doprava

Habilitačné a inauguračné konanie

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline získala právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v týchto študijných odboroch:

  • odvetvové a prierezové ekonomiky
  • doprava
  • poštové technológie
  • dopravné služby

Udelené vedecko-pedagogické tituly „docent“

Rok 2020

Ing. Eva Brumerčíková, PhD.
dopravné služby

Ing. Margaréta Nadányiová, PhD.
ekonomika a manažment podniku

Ing. Katarína Janošková, PhD.
ekonomika a manažment podniku

Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.
doprava

Vymenovaní profesori

Rok 2020

doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD.
odvetvové a prierezové ekonomiky

Zatvoriť