Profil fakulty

Poslaním fakulty je v súlade s dlhodobým zámerom univerzity rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.

Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti fakulty, ktorou je rozvíjať vzdelanosť na základe tvorivej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v duchu princípov humanizmu, národných a demokratických tradícií, s využívaním poznatkov a skúseností slovenskej i zahraničnej vedeckovýskumnej komunity, v nadväznosti na celosvetový vývoj vedy, techniky a ekonomiky, prostredníctvom poskytovania vysokoškolského vzdelávania a tvorivého vedeckého bádania.

Profil fakulty je daný komplexným vzdelávaním, vedeckovýskumnou a odbornou činnosťou v oblasti:

  • inteligentných dopravných systémov,
  • bezpečnosti dopravy a jej vplyvu na životné prostredie,
  • udržateľnej mobility (integrovanej a kombinovanej dopravy),
  • technológie dopravy a spojov,
  • dopravných služieb a logistiky,
  • ekonomiky a riadenia odvetvia dopravy a spojov,
  • ekonomiky a riadenia podnikov odvetvia dopravy, pôšt a telekomunikácií,
  • ekonomiky a riadenia podniku ako ekonomického, finančného, sociálneho a právneho systému.

História fakulty

História našej fakulty sa začala vyčlenením Fakulty železničného inžinierstva z Českého vysokého učení technického v Prahe 01. 10. 1953, kedy vznikla Vysoká škola železničná.

Profil vysokej školy bol postupne rozšírený na výchovu absolventov pre všetky druhy dopráv, spoje a strojárenstvo. Na základe tohto Vysoká škola železničná zmenila svoj názov na Vysokú školu dopravnú, ktorú vtedy tvorili tri fakulty: PED (Prevádzka a ekonomika dopravy), SET (Strojnícko-elektrotechnická) a Vojenská fakulta. Premiestnenie Vysokej školy dopravnej z Prahy do Žiliny sa postupne uskutočňovalo v rokoch 1959 - 1962.

V roku 1977 bola fakulta PED premenovaná na Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, a od 01. 09. 1980 bola aj Vysoká škola dopravná premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov. Novelou zákona o vysokých školách bol dňa 20. 11. 1996 stanovený nový názov našej vysokej školy - Žilinská univerzita v Žiline.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies