Toogler

Etický kódex zamestnancov Vysokých škôl

 • My, zamestnanci vysokých škôl Slovenskej republiky v úsilí zvýšiť dobré meno týchto vrcholných vzdelávacích, výskumných a umeleckých ustanovizní, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie v bakalárskom, inžinierskom/magisterskom, doktorskom a doktorandskom štúdiu pre spoločenskú i hospodársku prax sa týmto etickým kódexom zaväzujeme, že vo svojej činnosti budeme dodržiavať nim stanovené zásady:
 • Naša činnosť je založená na dodržiavaní a plnom rešpektovaní princípov humanizmu, slobody a demokracie.
 • Svoje pedagogické, vedeckovýskumné, akademické a iné pracovné povinnosti, ktoré nám vyplývajú z pracovnej zmluvy, si plníme čestne a zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni.
 • Udržiavame si svoju nezávislosť a slobodu rozhodovania s ohľadom na odborné záujmy ostatných zamestnancov, poslucháčov, spolupracujúcich organizácií, sponzorov a pod.
 • Svojím správaním spoluvytvárame atmosféru vysokej pracovnej a spoločenskej morálky na pracovisku a prispievame tak k formovaniu zodpovedajúcich medziľudských vzťahov nielen s kolegami ale aj s poslucháčmi našej vysokej školy.
 • Počas celého výkonu práce sa správame tak, aby naše konanie bolo v súlade so základnou funkciou vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie:
  • využívame možnosť akademickej pôdy na slobodné a objektívne odovzdávanie svojich vedeckých, odborných a pedagogických poznatkov a znalostí rešpektujúc právo na vzdelanie a informácie našich poslucháčov;
  • vo vzťahu k poslucháčom, verejnosti i kolegom sa správame s úctou a dôstojnosťou rešpektujúc rovnaké práva pre všetkých bez rozdielu rasy, národnosti, pohlavia, veku a vierovyznania;
  • celou svojou profesionálnou činnosťou vytvárame priestor pre rozvoj kreatívneho prístupu poslucháčov k štúdiu a k využitiu získaných vedomostí a zručností v praxi;
  • zverené duchovné, materiálne a finančné prostriedky nezneužívame na účely vlastného obohacovania sa ani na poškodzovanie verejného záujmu a záujmu vysokých škôl;
  • využívame fond pracovného času tak, aby všetky aktivity, ktoré v ňom uskutočňujeme, v plnom rozsahu korešpondovali s pracovnou náplňou a pracovnou zmluvou, ktorú sme individuálne uzatvorili so zamestnávateľom;
  • všetky mimopracovné aktivity realizujeme až po odpracovaní pracovnej doby, ktorú nám individuálne ukladajú pracovné zmluvy uzatvorené so zamestnávateľom.
 • Vo vzťahu k domácej i zahraničnej vedeckej a pedagogickej komunite sa správame korektne, uznávame pravidlá právnej ochrany autorského práva a duševného vlastníctva a dbáme na dobré meno vysokých škôl, ktoré reprezentujeme.
 • O svojich mimopracovných aktivitách, ktoré môžu spôsobiť konflikt záujmov vopred informujeme zamestnávateľa.
 • Výsledky získané v pedagogickej, výskumnej, umeleckej, odbornej, a ostatnej činnosti, ktoré vznikli na pôde vlastnej vysokej školy budeme chrániť pred zneužitím a neposkytneme ich tretím osobám bez náležitej ochrany duševného, prípadne aj hmotného vlastníctva.
 • Sme si vedomí, že správaním, ktoré nie je v súlade so zásadami, uvedenými v tomto etickom kódexe, poškodzujeme záujmy vlastnej vysokej školy ako aj morálnu a spoločenskú prestíž vysokoškolského učiteľa, resp. zamestnanca vysokej školy.
 • Pravidelnou kontrolou plnenia etického kódexu pri komplexnom hodnotení pracovného výkonu chceme docieliť, aby sa plnenie etického kódexu stalo prirodzenou súčasťou nášho správania a aby sme takýmto spôsobom reprezentovali tieto významné inštitúcie vzdelanosti, vedy a kultúry národa.

Etický kódex študentov

Preambula

Vzdelanie je jednou zo základných ľudských hodnôt, je zároveň cieľom aj prostriedkom objavovania sveta i seba samého, je účinným nástrojom mravného zdokonaľovania. Štúdium na Žilinskej Univerzite v Žiline, okrem nárokov vyplývajúcich z procesu vysokoškolského vzdelávania, kladie na študentov aj vysoké mravné požiadavky. Zovšeobecnením a formuláciou týchto požiadaviek je tento etický kódex.

Základné ustanovenia

 • Etický kódex vyjadruje základné mravné požiadavky na študentov ŽU (ďalej len študent) v zhode s Ústavou SR, so Zákonom č. 131/2002 z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, so štatútom ŽU a ďalšími predpismi, ktoré majú vzťah ku štúdiu na ŽU.
 • Študenti ŽU pri uplatňovaní Etického kódexu v plnom rozsahu uplatňujú svoje práva a rešpektujú svoje povinnosti vymedzené zákonom o vysokých školách a štatútom ŽU, majú právo na rešpektovanie slobody a integrity ich osobnosti ako plnoprávneho a svojbytného partnera vo všetkých oblastiach činnosti ŽU.
 • Pri naplňovaní princípov humanizmu a demokracie charakterizujú osobnosť študenta tieto základné mravné kvality: ľudskosť, rozumnosť, čestnosť, slušnosť, korektnosť, taktnosť, ohľaduplnosť, zodpovednosť, zmysel pre povinnosť, rešpektovanie dôstojnosti iných a vedomie vlastnej dôstojnosti a cti. Uplatňovanie týchto kvalít sa stáva regulátorom správania sa študentov v širokej škále vzťahov, do ktorých sa počas štúdia na ŽU dostávajú.

Mravné zásady študentov

 • Študent je hrdý na svoju príslušnosť k ŽU a jej jednotlivým fakultám, vo svojej činnosti koná vždy tak, aby zachoval ich vážnosť a vysoký spoločenský kredit. V úcte má ich meno, symboly, akademických funkcionárov, pedagogických pracovníkov i ostatných zamestnancov školy.
 • Študent si uvedomuje skutočnosť, že štúdium na vysokej škole je náročný, tvorivý, vzdelávací proces rovnocenných účastníkov, ktorý vyžaduje vzájomný rešpekt vyučujúcich a študentov a preto sa správa tak, aby nedošlo k narušeniu vzájomných vzťahov vytváraných pre jeho úspešné zvládnutie. Pri riešení problémov vyučovacieho procesu a organizácie života na ŽU sa s dôverou obracia na svojich pedagógov, akademických funkcionárov a členov akademického senátu, pričom rešpektuje ich pracovné povinnosti a právo na súkromie.
 • Študent si je vedomý svojej zodpovednosti za následky konania počas vyučovacieho procesu, rešpektuje študijné poriadky fakúlt ŽU a využíva ich ustanovenia v súlade s dobrými mravmi, počas vyučovania je pozorný, aktívny a prichádza na vyučovanie a na skúšky pripravený. Študent nenarušuje priebeh vyučovania alebo skúšky svojim neskorým príchodom alebo predčasným odchodom, vyrušovaním vyučujúceho a ostatných študentov činnosťou, ktorá nie je spojená s vyučovaním, počas vyučovania nepoužíva informačné a komunikačné prostriedky. Výpočtovú techniku, prostriedky záznamu obrazu a zvuku používa iba so súhlasom vyučujúceho. Na vyučovanie neprichádza pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, počas vyučovania nekonzumuje jedlo a nespí.
 • Študent pri spracovávaní seminárnych, semestrálnych, záverečných prác a pri publikovaní výsledkov vedeckej práce nevytvára plagiáty, rešpektuje právne a etické požiadavky na používanie iných literárnych zdrojov ich správnym citovaním, uvedením použitej literatúry. Pri šírení informácií prostredníctvom internetu a sociálnych sietí si je vedomý ich možného zneužitia. Počas písomných previerok a počas skúšok neodpisuje od spolužiakov a používa iba skúšajúcim povolené študijné pomôcky.
 • Študent počas vyučovania rešpektuje vyučujúcich aj spolužiakov, správa so voči nim korektne, taktne a tolerantne. Pri oslovovaní pedagógov a kolegov, vo verbálnej i e-mailovej komunikácii rešpektuje pravidlá spoločenského správania. Nikoho neobťažuje, nediskriminuje, neuráža pre jeho pôvod, národnosť, náboženstvo, vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, prípadne zdravotné postihnutie, nepoužíva násilie alebo hrozbu násilím.
 • Študent v priestoroch univerzity dodržiava zásady spoločenského styku a hygieny. Vyučovania sa zúčastňuje v čistom, primeranom oblečení, ktoré nepôsobí vyzývavo a rušivo na vyučujúcich a na spolužiakov. Na skúšku prichádza v primeranom spoločenskom oblečení. Na športových aktivitách a praktických zamestnaniach rešpektuje pri obliekaní požiadavky vyučujúcich.
 • Študent sa správa šetrne voči majetku a zariadeniam univerzity. Technické prostriedky, výpočtovú techniku a internet používa iba pre potreby výučby, nezneužíva ich na komerčné účely alebo na protiprávne aktivity. Pri ich používaní dodržiava bezpečnostné predpisy a zásady ochrany zdravia a života.

Záverečné ustanovenie

Etický kódex vydáva rektorka ŽU vo svojom Rozhodnutí rektorky č. 11/2013 a stáva sa účinný dňom vydania (15. 11. 2013). Etický kódex študenta zaväzuje všetkých študentov ŽU, aby sa správali v súlade s jeho požiadavkami. Ich závažné porušenie, na základe vyjadrenia disciplinárnej komisie, riešia dekani jednotlivých fakúlt ŽU v súlade s právnymi predpismi a štatútom ŽU a študijnými poriadkami fakúlt ŽU.

Zatvoriť