Toogler

Zoznam študentských organizácií

Poslaním študentských organizácií pôsobiacich na pôde Žilinskej univerzity v Žiline je sústrediť študentov so spoločnými záujmami a snažiť sa rozvíjať ich schopnosti v danom odbore, poskytovať svoje služby ostatným študentom, reprezentovať UNIZA na rôznych súťažiach a podujatiach a šíriť jej dobré meno.

GAMA klub

Organizačná a technická správa kinosály (technické zabezpečenie akcií pre univerzitu, študentov a verejnosť - konferencie, mítingy, školenia, koncerty, divadelné predstavenia, premietanie filmov).

Vedúci: Ľubomír Hagara
e-mail: gama@dorm.uniza.sk

stránky GAMA klubu

Rada ubytovaných študentov Veľký Diel

Rada ubytovaných študentov, UZ Veľký Diel, zástupca ubytovaných študentov, poradný orgán riaditeľa UZ, komunikácia so študentmi pri riešení problémov pri prevádzke UZ.

Vedúci: Peter Kubík
e-mail: rus@student.uniza.sk

stránky RUŠ Veľký Diel

Rada ubytovaných študentov Hliny

Rada ubytovaných študentov, UZ Hliny V., zástupca ubytovaných študentov, poradný orgán riaditeľa UZ, komunikácia so študentmi pri riešení problémov pri prevádzke UZ.

Vedúci: David Kašpar
e-mail: rush@student.uniza.sk

stránky RUŠ Hliny

Internet klub

Budovanie a zabezpečovanie prevádzky internetovej siete v ubytovacích zariadeniach UNIZA.

Vedúci: Bc. Šimon Holoda
e-mail: ik@iklub.sk

stránky Internet klubu

í-Téčko

Internátna študentská televízia. Vytvára vlastné študentské spravodajstvo a vlastné relácie (informačné, kultúrne, zábavné). Poskytovanie video služieb UNIZA a organizáciam pri UNIZA.

Vedúci: Martin Timko
e-mail: itecko@itecko.uniza.sk

stránky študentskej televízie

Klub priateľov železníc UNIZA

Klub priateľov železníc UNIZA, spoluúčasť pri organizovaní jázd mimoriadnych a historických vlakov, organizovanie odborných exkurzií a prednášok, fotosúťaží, pravidelných prezentácií v železničnej tematike.

Vedúci: Adam Gajdoš
e-mail: kpzzu@fpedas.uniza.sk

stránky Klubu priateľov železníc

RAPEŠ

Internátne rádio – UZ Hliny, študentské spravodajstvo, zábavné a hudobné programy, publicistické relácie, spolupráca s organizovaním študentských akcií.

Vedúci: Ján Lubják
e-mail: rapes@rapes.sk

stránky internátneho rádia RAPEŠ

Internet klub

Internátne rádio – UZ Veľký diel, študentské spravodajstvo, zábavné a hudobné programy, publicistické relácie, spolupráca s organizáciou študentských akcií.

Vedúci: Veronika Strelcová
e-mail: vedenie@radiox.sk

stránky internátneho rádia Radio X

Erasmus Student Network (ESN)

Organizácia je založená na myšlienkach medzi-kultúrnej tolerancie, integrácie, vzájomného rešpektu a na význame výmenných pobytov s cieľom reprezentovať zahraničných študentov i slovenských študentov zúčastňujúcich sa mobility, poskytnúť možnosť pre kultúrne chápanie, rozvoj a neformálne vzdelávanie v súlade s princípom „študenti pomáhajú študentom“.

Vedúci: Filip Kajan
e-mail: uniza.esn@gmail.com

stránky Erasmus Student Network

Spoločensko-kultúrne organizácie pri UNIZA

OMNIA - spevácky zbor pri Fakulte humanitných vied UNIZA

Nácvik a interpretácia zborových skladieb rôznych štýlových období a žánrov v prevedení a cappella alebo s inštrumentálnym sprievodom, prezentácia na domácich a zahraničných festivaloch a súťažiach.

Vedúci: Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.
e-mail: monika.bazikova@fhv.uniza.sk

STAVBÁR – folklórny súbor Žilinskej univerzity v Žiline

Tanečné, hudobné a spevácke spracovanie ľudových zvykov a tradícií z celého Slovenska, ich prezentácia na domácej a zahraničnej pôde.

Vedúci: Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.
e-mail: fsstavbar@fsstavbar.sk, fsstavbar@gmail.com

stránky folklórneho súboru

Zatvoriť