Orgány fakulty

Vedenie fakulty

Kolégium dekana

Kolégium dekana je poradný orgán dekana. Tvoria ho vedenie fakulty, predseda AS a vedúci jednotlivých katedier FPEDAS UNIZA.

Akademický senát

Akademický senát Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline je najvyšší samosprávny orgán FPEDAS UNIZA. Skladá sa z volených zástupcov akademickej obce FPEDAS UNIZA.

Vedecká rada

Vedecká rada Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline je orgán akademickej samosprávy. Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých FPEDAS UNIZA uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies