Toogler

Inštitucionálny výskum fakulty v roku 2018

Posudzovanie súbežnosti verejnej osobnej dopravy

Číslo projektu: 1/KCMD/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubomír Černický, PhD.

Stanovenie hodnoty reakčného času vodiča ako základného vstupu pri technickej analýze dopravných nehôd - 2. fáza: praktické testy

Číslo projektu: 2/KCMD/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simona Kubíková, PhD.

Posudzovanie vplyvu preferenčných opatrení na plynulosť prejazdu vozidiel verejnej dopravy križovatkami

Číslo projektu: 3/KCMD/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Kupčuljaková, PhD.

Možnosti implementácie európskych „best practices“ v rámci vzdelávania a výskumu v oblasti Inteligentných dopravných systémov vo vybraných pilotných krajinách Južnej Ameriky

Číslo projektu: 4/KCMD/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslava Mikušová, PhD.

Skúmanie priebehu závislosti „sila-deformácia“ pri namáhaní vybraného modelu

Číslo projektu: 5/KCMD/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Ondruš, PhD.

Vplyv aerodynamických vlastností vozidiel v cestnej doprave na ich prevádzku

Číslo projektu: 6/KCMD/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.

Kvantifikácia škodlivín výfukových plynov cestných vozidiel počas jazdnej skúšky

Číslo projektu: 7/KCMD/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Branislav Šarkan, PhD.

Predikcia pomocou Markovových reťazcov

Číslo projektu: 1/KKMaHI/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oľga Blažeková, PhD.

Výskum vplyvu zmeny atmosférických podmienok na termodynamický cyklus malého prúdového motora

Číslo projektu: 1/KLD/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Čerňan, PhD.

Faktory ovplyvňujúce vznik a vývoj digitálnych mien – fáza 3

Číslo projektu: 1/KS/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Fabuš, PhD.

Ekonomická udržateľnosť sektora IKT

Číslo projektu: 2/KS/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Emília Madudová, PhD.

Návrh metodiky implementace RFID technologie pro specifické požadavky podniku

Číslo projektu: 3/KS/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jiří Tengler, PhD.

Určenie stability a zmeny stavu plávateľnosti lode pri prijatí alebo odobratí záťaže

Číslo projektu: 1/KVD/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Jurkovič, PhD.

Metodický postup pre tvorbu taríf v železničnej nákladnej doprave

Číslo projektu: 1/KŽD/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lenka Černá, PhD.

Nástroje dopravnej politiky EÚ na podporu železničnej dopravy a ich účinnosť

Číslo projektu: 2/KŽD/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Danka Harmanová, CSc.

Úloha železničnej dopravy pri zabezpečení logistických procesov v segmente automotive

Číslo projektu: 3/KŽD/2018
Doba riešenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladislav Zitrický, PhD.

Zatvoriť