Toogler

Vyhlásenie grantovej súťaže dekana FPEDAS – výzva č. 1/2020

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 01.06.2020 Grantovú súťaž inštitucionálneho výskumu FPEDAS – výzva č. 1/2020 na podávanie návrhov projektov vedeckými a pedagogickými zamestnancami FPEDAS. Cieľom je podpora vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FPEDAS.

Bližšie informácie nájdete v dokumente výzvy.

Inštitucionálny výskum fakulty v roku 2019

Technológia blockchain a možnosti jej využitia

Číslo projektu: 1/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Pracovisko: Katedra spojov

Meranie efektu „Triplle helix“ v podmienkach Žilinského regiónu

Číslo projektu: 2/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.
Pracovisko: Katedra spojov

Modelovanie uplatniteľnosti intervenovaných uchádzačov o zamestnanie na trhu práce na Slovensku: kontrafaktuálny prístup

Číslo projektu: 3/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lucia Švábová, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky

Udržateľné riadenie ľudských zdrojov v ére globalizácie

Číslo projektu: 4/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Viera Šukalová, EUR ING, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky

Inteligentná mobilita

Číslo projektu: 5/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Výskum vplyvu daňového a sociálneho práva a legislatívnych požiadaviek na konkurencieschopnosť dopravcov a bezpečnosť cestnej dopravy

Číslo projektu: 6/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Plány a štandardy dopravnej obslužnosti miest a krajov ako súčasť plánov udržateľnej mobility

Číslo projektu: 7/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Posudzovanie energetickej náročnosti a produkcie plynných emisií prevádzky dopravných prostriedkov rôznych druhov dopravy s rozdielnymi druhmi pohonov v podmienkach vybraných oblastí strednej Európy a dunajského regiónu

Číslo projektu: 8/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Optimalizácia využitia kapacity železničnej dopravy

Číslo projektu: 9/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Pracovisko: Katedra železničnej dopravy

Skúmanie vplyvu preťaženej železničnej infraštruktúry na náklady železničnej nákladnej dopravy

Číslo projektu: 10/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD.
Pracovisko: Katedra železničnej dopravy

Využitie vybraných dataminigových metód pri predikcii finančných ťažkostí podnikov

Číslo projektu: 11/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marek Ďurica, PhD.
Pracovisko: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Dopravné a ekonomické aplikácie matematických modelov

Číslo projektu: 12/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oľga Blažeková, PhD.
Pracovisko: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Modernizácia systému matematického vzdelávania progresívnymi prvkami výučby

Číslo projektu: 13/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD.
Pracovisko: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Vnútrozemské prístavy a ich transformačné procesy na multimodálne dopravno-logistické centrá

Číslo projektu: 14/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
Pracovisko: Katedra vodnej dopravy

Letecká doprava ako motor technologického rozvoja pre 21. storočie

Číslo projektu: 15/PEDAS/2019
Obdobie riešenia: 2019/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Antonín Kazda, PhD.
Pracovisko: Katedra leteckej dopravy

Zatvoriť