Katedry

Katedra zabezpečuje najmä výučbu predmetov profilujúcich disciplín, a to technológie cestnej a mestskej dopravy, dopravného inžinierstva, cestných komunikácií, dynamiky cestných vozidiel, technologických prostriedkov manipulácie s materiálom, cestných vozidiel, podnikania v cestnej doprave, zasielateľstva, logistiky, hromadnej osobnej dopravy, diagnostiky, dopravného plánovania, údržba a opravy cestných vozidiel a iné.

Katedra ekonomiky zabezpečuje aj základné a špecializované ekonomické, právne a sociálne predmety na všetkých študijných odboroch FPEDAS a na vybraných študijných odboroch ostatných fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline.

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky zabezpečuje výučbu matematických a informatických predmetov v rámci všetkých študijných programov FPEDAS a v rámci vybraných študijných programoch ostatných fakúlt a ústavov Žilinskej univerzity v Žiline.

Katedra leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline je centrom vzdelávania, výskumu a výcviku v civilnom letectve.

Katedra spojov je profilovou katedrou pre vzdelávanie vysokoškolských odborníkov v oblasti informačno-komunikačných technológií, poštových, logistických a zasielateľských službách, v telekomunikačných a sieťových podnikoch.

Katedra vodnej dopravy je centrom vzdelávania a výskumu v oblasti vnútrozemskej riečnej a námornej plavby.

Katedra zabezpečuje najmä výučbu profilujúcich disciplín, a to železničných dopravných a prepravných procesov, (vrátane ich modelovania), ekonomiky a manažmentu železničnej dopravy. Okrem toho zabezpečuje aj výučbu predmetov intermodálna preprava, logistika, manipulácia s materiálom v doprave, tovaroznalectvo – ložná a obalová technika, zasielateľstvo, ekologické aspekty dopravy a iné.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies