Erasmus+ mobility študentov vysokých škôl

Program Európskej únie Erasmus+ sa zameriava na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Od svojho vzniku v roku 1987 podporuje európsku mobilitu študentov, zlepšuje transparentnosť uznávania štúdia a kvalifikácií v krajinách EÚ. Najväčšia časť rozpočtu programu Erasmus+ v programovom období 2014-2020 je určená na mobility vysokoškolských študentov. Slovensko je zapojené do programu Erasmus od roku 1998.

Erasmus+ mobility študentov FPEDAS

Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž sú už samozrejmou súčasťou štúdia na UNIZA. Prioritou vedenia UNIZA je vyslať každého študenta na Erasmus+ mobilitu, aspoň raz počas jeho VŠ štúdia .

Súčasní aj budúci študenti FPEDAS majú možnosť absolvovať štúdium na približne 100 vysokoškolských inštitúciách, s ktorými fakulta uzavrela zmluvu o spolupráci a taktiež absolvovať praktickú stáž v podnikoch a spoločnostiach v rámci krajín programu.

Komu je mobilita určená
Základné podmienky získania Erasmus+ grantu

 • Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž môžu absolvovať študenti všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (Bc., Ing., PhD.), ktorí sú počas mobility študentmi UNIZA.
 • Erasmus+ absolventskú stáž môžu uskutočniť absolventi UNIZA, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium (Bc., Ing., PhD.) v predchádzajúcom akademickom roku.
 • Absolventská stáž musí začať a byť ukončená do roka od dátumu štátnej záverečnej skúšky na UNIZA v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia.
 • Počas Erasmus+ mobility, študijného pobytu alebo stáže, študentovi zostávajú všetky práva a povinnosti vysokoškolského študenta.
 • V každom stupni štúdia môže študent absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke trvania 12 mesiacov, vrátane absolventskej stáže.
 • Študent môže študovať na partnerskej zahraničnej univerzite alebo uskutočniť praktickú stáž v oprávnenej inštitúcii v rámci krajín programu Erasmus+.
 • Základnou podmienkou uskutočnenia Erasmus+ mobility je účasť na fakultnom výbere, na základe stanovených kritérií pre príslušný akademický rok.
 • Študijný pobyt môže uskutočniť študent po absolvovaní prvého ročníka Bc. štúdia.
 • Stáž môže študent uskutočniť už v prvom ročníku Bc. štúdia.
 • Minimálna dĺžka študijného pobytu sú tri mesiace.
 • Minimálna dĺžka stáže sú dva mesiace.
 • V programe Erasmus+ sú granty študentov všetkých slovenských vysokých škôl rovnaké. Mesačné paušálne granty sú stanovené podľa cieľových krajín, v ktorých sa mobility realizujú. V prípade neúplného mesiaca z celkovej dĺžky mobility, grant sa vypočítava presne na dni mobility. V programe Erasmus+ sa 1 mesiac rovná 30 dňom.
 • Študent s preukazom ŤZP môže požiadať o špeciálny grant z dôvodu zdravotného postihnutia.
 • Študenti poberajúci sociálne štipendium majú navýšený základný Erasmus+ grant (sadzby na študijný pobyt) o 200 €.

Čo musí študent urobiť, aby získal grant a mohol absolvovať Erasmus+ mobilitu?

 • Preštuduje si základné informácie o Erasmus+ študentských mobilitách uvedené na internetovej stránke programu Erasmus+, fakultnej stránke alebo univerzitnej stránke.
 • Vyplní fakultnú prihlášku na Erasmus+ mobilitu (študijný pobyt alebo stáž) a zaregistruje sa u fakultného Erasmus+ koordinátora do konca februára daného roku.
 • Požiada fakultného koordinátora o odporučenie vhodnej zahraničnej vysokej školy, s ktorou UNIZA uzavrela zmluvu o spolupráci. V prípade stáže požiada o schválenie vhodnej inštitúcie.
 • Zúčastní sa fakultného výberu študentov na Erasmus+ mobility pre budúci akademický rok. Fakultný koordinátor oboznámi záujemcov o Erasmus+ mobility o kritériách výberu, postupe vybavovania obsahu mobilít a dokumentoch potrebných na pridelenie grantu. Oboznámi študentov o postupe vyplatenia Erasmus+ grantu v dvoch splátkach.
 • Po úspešnom absolvovaní fakultného výberu a získaní nominácie na mobilitu, podľa pokynov Erasmus+ fakultného koordinátora, skontaktuje sa so zahraničnou vysokou školou alebo inštitúciou v prípade stáže a začne si vybavovať obsah mobility a potrebné dokumenty k uzatvoreniu finančnej zmluvy o pridelení Erasmus+ grantu.
 • V prípade problémov s komunikáciou so zahraničnou vysokou školou alebo inštitúciou požiada o pomoc fakultného koordinátora.

Termíny podávania prihlášok na Erasmus+ mobility

Termín pre podávanie prihlášok na akademický rok 2021/2022

do 15. 03. 2021

Na koho sa obrátiť

Fakultný Erasmus+ koordinátor

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421/41/513 34 56
e-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

Koordinátor Erasmus+ mobilít FPEDAS

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
Referent pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421/41/513 30 62
e-mail: vladimir.salaga@fpedas.uniza.sk

Erasmus+ bilaterálne zmluvy

Erasmus+ informácie UNIZA

Erasmus+ študijné pobyty

Erasmus+ stáže

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies