Erasmus+ mobility študentov vysokých škôl

Program Európskej únie Erasmus+ sa zameriava na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Od svojho vzniku v roku 1987 podporuje európsku mobilitu študentov, zlepšuje transparentnosť uznávania štúdia a kvalifikácií v krajinách EÚ. Najväčšia časť rozpočtu programu Erasmus+ v programovom období 2014-2020 je určená na mobility vysokoškolských študentov. Slovensko je zapojené do programu Erasmus od roku 1998.

Erasmus+ mobility študentov FPEDAS

Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž sú už samozrejmou súčasťou štúdia na UNIZA. Prioritou vedenia UNIZA je vyslať každého študenta na Erasmus+ mobilitu, aspoň raz počas jeho VŠ štúdia .

Súčasní aj budúci študenti FPEDAS majú možnosť absolvovať štúdium na približne 100 vysokoškolských inštitúciách, s ktorými fakulta uzavrela zmluvu o spolupráci a taktiež absolvovať praktickú stáž v podnikoch a spoločnostiach v rámci krajín programu.

Komu je mobilita určená
Základné podmienky získania Erasmus+ grantu

 • Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž môžu absolvovať študenti všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (Bc., Ing., PhD.), ktorí sú počas mobility študentmi UNIZA.
 • Erasmus+ absolventskú stáž môžu uskutočniť absolventi UNIZA, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium (Bc., Ing., PhD.) v predchádzajúcom akademickom roku.
 • Absolventská stáž musí začať a byť ukončená do roka od dátumu štátnej záverečnej skúšky na UNIZA v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia.
 • Počas Erasmus+ mobility, študijného pobytu alebo stáže, študentovi zostávajú všetky práva a povinnosti vysokoškolského študenta.
 • V každom stupni štúdia môže študent absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke trvania 12 mesiacov, vrátane absolventskej stáže.
 • Študent môže študovať na partnerskej zahraničnej univerzite alebo uskutočniť praktickú stáž v oprávnenej inštitúcii v rámci krajín programu Erasmus+.
 • Základnou podmienkou uskutočnenia Erasmus+ mobility je účasť na fakultnom výbere, na základe stanovených kritérií pre príslušný akademický rok.
 • Študijný pobyt môže uskutočniť študent po absolvovaní prvého ročníka Bc. štúdia.
 • Stáž môže študent uskutočniť už v prvom ročníku Bc. štúdia.
 • Minimálna dĺžka študijného pobytu sú dva mesiace.
 • Minimálna dĺžka stáže sú dva mesiace.
 • V programe Erasmus+ sú granty študentov všetkých slovenských vysokých škôl rovnaké. Mesačné paušálne granty sú stanovené podľa cieľových krajín, v ktorých sa mobility realizujú. V prípade neúplného mesiaca z celkovej dĺžky mobility, grant sa vypočítava presne na dni mobility. V programe Erasmus+ sa 1 mesiac rovná 30 dňom.
 • Študent s preukazom ŤZP môže požiadať o špeciálny grant z dôvodu zdravotného postihnutia.
 • Študenti poberajúci sociálne štipendium majú navýšený základný Erasmus+ grant (sadzby na študijný pobyt) o 200 €.

Čo musí študent urobiť, aby získal grant a mohol absolvovať Erasmus+ mobilitu?

 • Preštuduje si základné informácie o Erasmus+ študentských mobilitách uvedené na internetovej stránke programu Erasmus+, fakultnej stránke alebo univerzitnej stránke.
 • Vyplní fakultnú prihlášku na Erasmus+ mobilitu (študijný pobyt alebo stáž) a zaregistruje sa u fakultného Erasmus+ koordinátora do konca februára daného roku.
 • Požiada fakultného koordinátora o odporučenie vhodnej zahraničnej vysokej školy, s ktorou UNIZA uzavrela zmluvu o spolupráci. V prípade stáže požiada o schválenie vhodnej inštitúcie.
 • Zúčastní sa fakultného výberu študentov na Erasmus+ mobility pre budúci akademický rok. Fakultný koordinátor oboznámi záujemcov o Erasmus+ mobility o kritériách výberu, postupe vybavovania obsahu mobilít a dokumentoch potrebných na pridelenie grantu. Oboznámi študentov o postupe vyplatenia Erasmus+ grantu v dvoch splátkach.
 • Po úspešnom absolvovaní fakultného výberu a získaní nominácie na mobilitu, podľa pokynov Erasmus+ fakultného koordinátora, skontaktuje sa so zahraničnou vysokou školou alebo inštitúciou v prípade stáže a začne si vybavovať obsah mobility a potrebné dokumenty k uzatvoreniu finančnej zmluvy o pridelení Erasmus+ grantu.
 • V prípade problémov s komunikáciou so zahraničnou vysokou školou alebo inštitúciou požiada o pomoc fakultného koordinátora.


Fakultná stratégia výberu študentov. 

Termíny podávania prihlášok na Erasmus+ mobility


Termín pre podávanie prihlášok na akademický rok 2024/2025

do 15.3.2024

Na koho sa obrátiť

Fakultný Erasmus+ koordinátor

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421/41/513 34 56
e-mail: martin.bugaj@uniza.sk

Koordinátor Erasmus+ mobilít FPEDAS

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
Referent pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421/41/513 30 62
e-mail: vladimir.salaga@uniza.sk

Erasmus+ bilaterálne zmluvy

Erasmus+ informácie UNIZA

Erasmus+ študijné pobyty

Erasmus+ stáže

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť