Výskumné zameranie pracovísk

Prioritné smery výskumu

Inteligentné dopravné systémy a technológie

Doprava, dopravný prostriedok, dopravná cesta, dopravné a logistické systémy, technológie, inteligentné mestá – Smart Cities, prognózovanie a modelovanie dopravných a prepravných systémov, forenzná činnosť.

Bezpečnosť

Budovanie bezpečnej a ekologickej dopravnej cesty a dopravy, ochrana životného prostredia.

Dopravná a tarifná politika štátu

Harmonizácia a integrácia legislatívy a systémov riadenia dopravnej a spojovej sústavy SR v rámci európskeho priestoru.

Podnikateľské prostredie

Primárne v oblasti poskytovania dopravných, prepravných a distribučných služieb.

Oblasti základného a aplikovaného výskumu

Oblasť inteligentných dopravných systémov a technológií

 • prognózovanie a modelovanie inteligentných dopravných systémov, kvantifikácia externých účinkov dopravy a ich internalizácia,
 • modelovanie systémov osobnej dopravy, identifikácia problémových oblastí, zvyšovanie konkurencieschopnosti a kvality hromadnej osobnej dopravy, budovanie integrovaných dopravných systémov,
 • modelovanie logistických systémov, metódy identifikácie a analýzy nákladov v logistickom reťazci, model deľby prepravnej práce v doprave s ohľadom na kapacitu infraštruktúry, obehové systémy v logistických huboch a v termináloch námorných prístavov a vnútrozemských termináloch, transformácia vnútrozemských prístavov na multimodálne dopravno-logistické centrá,
 • inovatívne dopravné technológie, diagnostika vozidiel a kontrola uloženia a upevňovania nákladu na dopravnom prostriedku, vzťahy medzi konštrukciou vozidiel a ich poruchovosťou, opraviteľnosťou a životnosťou, výskum vonkajších a vnútorných vplyvov na ľudský faktor pri interakcii človek-stroj-prostredie v dopravných a logistických systémoch,
 • optimalizácia distribučných technologických procesov a sietí, meranie kvality poskytovaných služieb s využitím automatickej identifikácie (RFID), použitie a monitoring technológií automatickej identifikácie, tvorba databáz na instradáciu zásielok,
 • optimalizácia a racionalizácia služieb poskytovaných na medzinárodnom dopravnom trhu s podporou informačných systémov a simulačných nástrojov, využívanie IKT v doprave a logistike,
 • difúzne procesy digitálnych služieb a ich hodnotový reťazec, mobilné sieťové systémy v doprave, radarová navigácia a rádiokomunikácia pri riadení lietadla, pri riadení plavidla a vnútrozemskej flotily, referenčný geodetický systém v letectve,
 • aplikácia operačného výskumu na riešenie dopravných úloh, optimalizačné problémy kombinatorickej geometrie s využitím IKT, triple-play služby a ich kvalita z pohľadu koncového užívateľa.

Oblasť bezpečnosti

 • bezpečnosť hromadnej osobnej dopravy, a to: cestnej, železničnej a leteckej,
 • bezpečnosť nákladnej prepravy v cestnej, železničnej, vodnej a leteckej doprave,
 • bezpečnosť a ochranná bezpečnosť letísk, leteckých spoločností, leteckých prevádzkových služieb (ATM) a leteckých zabezpečovacích, navigačných a meteorologických zariadení,
 • analýzy environmentálneho pôsobenia dopravy a dopravných systémov,
 • využitie alternatívnych palív vo vodnej doprave,
 • analýza a vyhodnocovanie premenných a nepremenných parametrov v procese detekčnej kontroly z hľadiska ich vplyvu na bezpečnú a plynulú dopravu - sledovanie reakcií operátorov v cestnej, železničnej, leteckej a vodnej doprave, vplyv cirkadiálnych biorytmov operátora na jeho výkonnosť a spoľahlivosť,
 • forenzná činnosť vo všetkých druhoch dopravy.

Oblasť dopravnej a tarifnej politiky štátu

 • identifikácia a riešenie úloh vyplývajúcich zo Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do r. 2020 a z odporúčaní Štúdie univerzálnej poštovej služby zameranej na potreby a preferencie užívateľov poštových služieb SR,
 • harmonizácia a integrácia legislatívy a systémov riadenia dopravnej a spojovej sústavy SR v rámci európskeho priestoru, konkurencieschopnosť a udržateľný rast dopravnej sústavy pri zachovaní prijateľnej mobility s uplatňovaním intermodality,
 • analýzy platnej legislatívy v oblasti dopravy, európske normy v cestnej, železničnej, vodnej doprave a európske normy v civilnom letectve,
 • výskum interakcie kvality dopravnej obslužnosti, turizmu a regionálneho rozvoja,
 • tarifná politika a liberalizovaný dopravný trh EÚ.

Oblasť podnikateľského prostredia

 • dekompozícia dopravných, prepravných a logistických procesov a ekonomické hodnotenie kvality nimi poskytovaných služieb,
 • efektívne metódy diagnostiky a ozdravovania dopravných a poštových podnikov, hodnotenie efektívnosti investícií v doprave a pošte, implementácia metód investičného rozhodovania,
 • metodiky hodnotenia kvality hromadnej osobnej dopravy kompatibilné s medzinárodnými štandardami,
 • dopady liberalizácie poštového trhu, hodnotenie postupov implementácie skúmania zameniteľnosti poštových služieb, inovácie v poštových službách a v poštovej sieti, kvalita poštových služieb,
 • plánovanie, navrhovanie, prevádzka a ekonomická efektívnosť letísk, leteckých spoločností, leteckých prevádzkových služieb (ATM),
 • interakcia dopytu a ponuky v doprave, pošte, telekomunikáciách a v sieťových odvetviach vo väzbe na trhovú štruktúru a štruktúru hospodárstva,
 • marketingový výskum v doprave, pošte, telekomunikáciách, sieťových odvetviach a bankovom sektore, nové formy marketingovej komunikácie a ich využitie v marketingovom riadení služieb, výskum v oblasti neuromarketingu,
 • technologické zmeny v obchodných procesoch súvisiace s využitím informačných a komunikačných technológií, implementácia týchto technológií do marketingového riadenia,
 • simulácia virtuálnej reality pre zabezpečenie praktickej prípravy odborníkov pre vnútrozemskú plavbu, železničnú a leteckú dopravu,
 • možnosti plavebného využitia slovenských tokov a vodných plôch, vodná doprava v kontexte rozvoja turizmu,
 • optimalizácia riadenia ľudských zdrojov v podniku, komponenty štruktúry pracovnej motivácie v sieťových odvetviach,
 • finančná a poistná matematika, oceňovanie finančných derivátov, využitie reálnych opcií v manažérskom rozhodovaní, vývoj a koncipovanie metodiky finančnej gramotnosti,
 • ekonometria a operačný výskum, viacrozmerné predikčné modely, kontrafaktuálne hodnotenie, konštrukcia variantného, komplexného predikčného bankrotného modelu pre tranzitívne ekonomiky, model Earnings managementu v podmienkach Slovenskej republiky ako esenciálny nástroj redukcie trhovej neistoty,
 • národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly znalostnej a kreatívnej ekonomiky,
 • regionálne inovačné systémy, transfer poznania a technológii, odvetvové klastre a siete,
 • integrovaný model manažérskej podpory budovania a riadenia hodnoty značky.
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť