Toogler

Výskumné zameranie pracovísk

Prioritné smery výskumu

Inteligentné dopravné systémy a technológie

Doprava, dopravný prostriedok, dopravná cesta, dopravné a logistické systémy, technológie, inteligentné mestá – Smart Cities, prognózovanie a modelovanie dopravných a prepravných systémov.

Bezpečnosť

Budovanie bezpečnej a ekologickej dopravnej cesty a dopravy, ochrana životného prostredia.

Dopravná a tarifná politika štátu

Harmonizácia a integrácia legislatívy a systémov riadenia dopravnej a spojovej sústavy SR v rámci európskeho priestoru.

Podnikateľské prostredie

Primárne v oblasti poskytovania dopravných, prepravných a poštových služieb.

Oblasti základného a aplikovaného výskumu

Oblasť inteligentných dopravných systémov a technológií

 • prognózovanie a modelovanie inteligentných dopravných systémov, kvantifikácia externých účinkov dopravy a ich internalizácia,
 • modelovanie systémov osobnej dopravy, identifikácia problémových oblastí, zvyšovanie efektívnosti a kvality hromadnej osobnej dopravy, budovanie integrovaných dopravných systémov,
 • modelovanie logistických systémov, metódy identifikácie a analýzy nákladov v logistickom reťazci, model deľby prepravnej práce v doprave s ohľadom na kapacitu infraštruktúry,
 • inovatívne dopravné technológie, diagnostika vozidiel a kontrola uloženia a upevňovania nákladu na dopravnom prostriedku, vzťahy medzi konštrukciou vozidiel a ich poruchovosťou, opraviteľnosťou a životnosťou,
 • preprava nákladu v kontajneroch, obehové systémy a prekládkové zariadenia v termináloch námorných prístavov a vnútrozemských termináloch,
 • radarová navigácia a rádiokomunikácia pri riadení lietadla, pri riadení plavidla a vnútrozemskej flotily,
 • referenčný geodetický systém v letectve,
 • vplyv transformačných procesov vnútrozemských prístavov na multimodálne dopravnologistické centrá,
 • optimalizácia a racionalizácia služieb poskytovaných na medzinárodnom dopravnom trhu s podporou informačných systémov a simulačných nástrojov, využívanie IKT v doprave a logistike,
 • optimalizácia poštových technologických procesov a sietí, meranie kvality poskytovaných služieb s využitím automatickej identifikácie (RFID), použitie a monitoring technológií automatickej identifikácie, tvorba databáz na instradáciu zásielok,
 • difúzne procesy nových mobilných služieb a ich hodnotový reťazec, mobilné sieťové systémy v doprave,
 • vplyv ľudského faktora pri interakcii človek-stroj v dopravných systémoch,
 • optimalizačné problémy intuitívnej geometrie, geometria s využitím IKT, implementácia do dopravných technológií.

Oblasť bezpečnosti

 • bezpečnosť osobnej hromadnej cestnej, železničnej a leteckej dopravy,
 • bezpečnosť prepravy nákladu v cestnej, železničnej, vodnej a leteckej doprave,
 • bezpečnosť (safety) a ochranná bezpečnosť (security) letísk, leteckých spoločností, leteckých prevádzkových služieb (ATM) a leteckých zabezpečovacích, navigačných a meteorologických zariadení,
 • analýzy environmentálneho pôsobenia dopravy a dopravných systémov,
 • využitie alternatívnych palív vo vodnej doprave,
 • analýza a vyhodnocovanie premenných a nepremenných parametrov v procese detekčnej kontroly z hľadiska ich vplyvu na bezpečnú a plynulú dopravu - sledovanie reakcií operátorov v cestnej, železničnej, leteckej a vodnej doprave, vplyv cirkadiálnych biorytmov operátora na jeho výkonnosť a spoľahlivosť.

Oblasť dopravnej a tarifnej politiky štátu

 • identifikácia a riešenie úloh vyplývajúcich zo Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do r. 2020 a z odporúčaní Štúdie univerzálnej poštovej služby zameranej na potreby a preferencie užívateľov poštových služieb SR,
 • harmonizácia a integrácia legislatívy a systémov riadenia dopravnej a spojovej sústavy SR v rámci európskeho priestoru, konkurencieschopnosť a udržateľný rast dopravnej sústavy pri zachovaní prijateľnej mobility s uplatňovaním intermodality,
 • analýzy platnej legislatívy v oblasti dopravy, európske normy v cestnej, železničnej, vodnej doprave a európske normy v civilnom letectve,
 • výskum interakcie kvality dopravnej obslužnosti, turizmu.

Oblasť podnikateľského prostredia

 • efektívne metódy diagnostiky a ozdravovania dopravných a poštových podnikov, hodnotenie efektívnosti investícií v doprave a pošte, implementácia metód investičného rozhodovania,
 • metodiky hodnotenia kvality hromadnej osobnej dopravy kompatibilné s medzinárodnými štandardami,
 • dekompozícia dopravných, prepravných a logistických procesov a ekonomické hodnotenie kvality nimi poskytovaných služieb,
 • plánovanie, navrhovanie, prevádzka a ekonomická efektívnosť letísk, leteckých spoločností, leteckých prevádzkových služieb (ATM),
 • dopady liberalizácie poštového trhu, hodnotenie postupov implementácie skúmania zameniteľnosti poštových služieb, inovácie v poštových službách a v poštovej sieti, kvalita poštových služieb,
 • interakcia dopytu a ponuky v doprave, pošte a telekomunikáciách vo väzbe na trhovú štruktúru a štruktúru hospodárstva,
 • technologické zmeny v obchodných procesoch súvisiace s využitím informačných a komunikačných technológií, implementácia týchto technológií do marketingového riadenia,
 • marketingový výskum v dopravnom, poštovom, telekomunikačnom a bankovom sektore, nové formy marketingovej komunikácie a ich využitie v marketingovom riadení služieb,
 • výskum v oblasti neuromarketingu a jeho využitie v podnikateľkom prostredí,
 • simulácia virtuálnej reality pre zabezpečenie praktickej prípravy odborníkov pre vnútrozemskú plavbu, železničnú a leteckú dopravu,
 • možnosti plavebného využitia slovenských tokov a vodných plôch, vodná doprava v kontexte rozvoja turizmu,
 • výskum v oblasti diskrétnej geometrie, neeuklidovskej geometrie, Markovových procesov, fuzzy algebry a ich aplikácie,
 • využitie matematicko-štatistických metód v oceňovaní finančných derivátov,
 • optimalizácia riadenia ľudských zdrojov v podniku, komponenty štruktúry pracovnej motivácie v sieťových odvetviach,
 • národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly znalostnej a kreatívnej ekonomiky.
Zatvoriť