Projekty EŠIF

Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov

Image

Kód projektu v ITMS2014+: 313011T428
Miesto realizácie projektu: Žilina
Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo prijímateľa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra (Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk)
Výzva - kód Výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 845 480,07 €
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 48 mesiacov
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 01/2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2019

Hlavný cieľ projektu

Hlavný ciel projektu: Zvýšenie výskumnej aktivity a konsolidácie výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie so zacielením na podporu efektívneho plánovania a riadenia dopravných systémov.

Predmet výskumu:

  • plánovanie a automatizácia procesov so zameraním na dopravné systémy
  • najmodernejšie prvky riadenia a zabezpečovacích technológií pre bezpečnú prepravu osôb s preferenciou. ekologicky priaznivých dopravných módov
  • interoperabilita technologického systému zabezpečujúceho rozvoj komplementárneho odvetvia produkčného priemyslu
  • automatizácia technologických procesov v dopravnom systéme so zameraním na interakciu vozidlo – infraštruktúra

V rámci projektu vznikli tieto publikácie

AutorPublikáciaZáznam 
Benedikt Badánik, Miroslav Bartoš Innovative approach in provision of air navigation services in Europe Innovative approach in provision of air navigation services in Europe / Miroslav Bartoš, Benedikt Badánik.
In: INAIR 2016 : international conference on air transport : 10-11 November 2016 Vienna, Austria. - Žilina: University of Žilina, 2016. - ISBN 978-80-554-1273-3. - S. 22-27.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Benedikt Badánik, Karol Gotz Aircraft manufacturers marketing warfare AFC
Aircraft manufacturers marketing warfare [electronic] [Marketingové stratégie výrobcov lietadiel] / Benedikt Badánik, Karol Gőtz.
In: 19th International Scientific Conference - LOGI 2018. - London: EDP Sciences. - s. [1-11] [online].
- (ISSN 2261-236X, MATEC Web of Conferences).
Poznámka:
Článok je zaradený v databáze Scopus.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Benedikt Badánik, Martin Jando Aspects of propensity to fly AED
Aspects of propensity to fly [print] / Martin Jando, Benedikt Badánik.
In: Práce a štúdie [print] = Studies : Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline = Air transport department, Faculty of operation and economics of transport and communications, University of Žilina : Vol. 6. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019. - ISBN 978-80-554-1564-2. - s. 82-85 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Benedikt Badánik Vplyv plánovania posádok na prevádzku v leteckej spoločnosti Badánik, B. Vplyv plánovania posádok na prevádzku v leteckej spoločnosti. In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Martin Bugaj, Andrej Novák, Ján Rostáš Optimization of aircraft maintenance system BEE
Optimization of aircraft maintenance system / Martin Bugaj, Andrej Novák, Ján Rostáš.
In: XV. Európai közlekedési kongresszus és a X. nemzetközi útügyi konferencia = XV. European transport congress and X. international road congress. - Győr: Közlekedéstudományi Egyesület, 2017. - ISBN 978-615-5298-99-8. - S. 300-308.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Martin Bugaj, Kristián Azor Vplyv námrazy na aerodynamické charakteristiky lietadla AED
Vplyv námrazy na aerodynamické charakteristiky lietadla [print] / Kristián Azor, Martin Bugaj.
In: Práce a štúdie [print] = Studies : Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline = Air transport department, Faculty of operation and economics of transport and communications, University of Žilina : Vol. 6. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019. - ISBN 978-80-554-1564-2. - s. 6-11 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Martin Bugaj, Michal Jahodka Posúdenie prevádzkovej spoľahlivosti lietadla typu Zlín na Žilinskej univerzite AED
Posúdenie prevádzkovej spoľahlivosti lietadla typu Zlín na Žilinskej univerzite [print] / Michal Jahodka, Martin Bugaj.
In: Práce a štúdie [print] = Studies : Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline = Air transport department, Faculty of operation and economics of transport and communications, University of Žilina : Vol. 6. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019. - ISBN 978-80-554-1564-2. - s. 76-81 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Buková, B. Regresná a korelačná analýza prepravených osôb verejnou osobnou dopravou SR Buková, B. Regresná a korelačná analýza prepravených osôb verejnou osobnou dopravou SR In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Eva Brumerčíková, Bibiana Buková, Pavol Kondek, Patrik Groma The usage of cognitive maps in the comparison of marketing mix of railway passenger transport AFC
The usage of cognitive maps in the comparison of marketing mix of railway passenger transport [Využitie kognitívnych máp pri komparácií marketingového mixu osobnej železničnej dopravy] / Bibiana Bukova ... [et al.].
In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 187 (2017), online, s. 498-503. - Popis urobený 12.9.2017.
Poznámka:
Článok je zaradený v databáze Web of Science a Scopus. - Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817319367
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Eva Brumerčíková Návrhy využitia technológie NFC v regionálnej osobnej doprave v Slovenskej republike Eva Brumerčíková Návrhy využitia technológie NFC v regionálnej osobnej doprave v Slovenskej republike  In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
BUKOVÁ, B. – BRUMERČÍKOVÁ, E. Opatrenia pre zvýšenie výkonov v nákladnej železničnej preprave v smere sever – juh BUKOVÁ, B. – BRUMERČÍKOVÁ, E. Opatrenia pre zvýšenie výkonov v nákladnej železničnej preprave v smere sever – juh  In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Eva Brumerčíková, Bibána Buková, Lenka Černá, Pawel Drozdziel The position of Industry 4.0 in the worldwide logistics chains ADE
The position of Industry 4.0 in the worldwide logistics chains [electronic] [Postavenie Priemyslu 4.0 vo svetových logistických reťazcoch] / Bibiána Buková, Eva Brumerčíková, Lenka Černá, Paweł Droździel.
In: Logi [print, electronic] : scientific journal on transport and logistics. - ISSN 1804-3216. - Roč. 9, č. 1 (2018), s. 18-23 [print, online]. - Spôsob prístupu: https://content.sciendo.com/view/journals/logi/9/1/article-p18.xml
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Eva Brumerčíková, Bibiána Buková, Peter Blaho, Peter Šulko Vozmožnosti ispoľzovanija sistemy CargoBeamer na železnodorožnom transporte ADE
Vozmožnosti ispoľzovanija sistemy CargoBeamer na železnodorožnom transporte [print] [Možnosti využitia systému CARGOBEAMER v železničnej dopraveCargoBeamer] / Eva Brumerčíková ... [et al.].
In: Bjulleten' OSŽD [print] = Bjulleten' Organizacii sotrudničestva železnych dorog : techniko-ekonomičeskij i informacionnyj žurnal. - ISSN 0208-869X. - Roč. 62, č. 1 (2019), s. 26-31 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Eva Brumerčíková Korelačná analýza prepravnych výkonov vo verejnej doprave SR Eva Brumerčíková Korelačná analýza prepravnych výkonov vo verejnej doprave SR In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Gabriela Böhmová Štatistická analýza indikátorov ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky Gabriela Böhmová Štatistická analýza indikátorov ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Juraj Cúg Využitie dekompozície ukazovateľa EVA v dopravnom podniku Juraj Cúg Využitie dekompozície ukazovateľa EVA v dopravnom podniku In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Ján Čelko, Zábovský, M. – Gnap, J. – Schlosser, T Innovative transport solutions to optimize access and mobility AFC Čelko, J. - Zábovský, M. – Gnap, J. – Schlosser, T.:  INNOVATIVE TRANSPORT SOLUTIONS TO OPTIMIZE ACCESS AND MOBILITY. Slovak Republic national report. XXVIth WORLD ROAD CONGRESS. ABU DHABI 2019. Elektronický zdroj.  http://www.aipcrabudhabi2019.org/events/abu-dhabi-world-road-congress-2019/event-summary-9cdd9b3dccdc450991da91decda350b4.aspx Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Ján Čelko, Matúš Kováč, Kristina Huszarová Influence of selected vehicle maneuvers on reduction of the urban roads capacity ADN
Influence of selected vehicle maneuvers on reduction of the urban roads capacity [print] [Vplyv vybraných manévrov vozidiel na zníženie kapacity miestnych komunikácií] / Jan Celko - Matus Kovac - Kristina Huszarova.
In: Communications = Komunikácie : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 21, č. 4 (2019), s. 81-89 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Ľubomír Černický, Alica Kalašová, J. Mikulski, J. Kapusta Assessment of technical condition of vehicles in transport company ADE
Assessment of technical condition of vehicles in transport company [Posúdenie technického stavu vozidiel v dopravnej spoločnosti] / A. Kalasova ... [et al.].
In: Archives of transport system telematics. - ISSN 1899-8208. - Vol. 9, iss. 3 (2016), s. 22-25.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Ľubomír Černický  Modelovanie vplyvu zmeny organizácie dopravy na vybranej križovatke Ľubomír Černický Modelovanie vplyvu zmeny organizácie dopravy na vybranej križovatke In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Lenka Černá Optimalizacia kapacity železničných vleciek v SR Lenka Černá Optimalizacia kapacity železničných vleciek v SR  In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Lenka Černá, Vladislav Zitrický, Peter Blaho, Peter Šulko Comparison of transport and tariff conditions for the carriage of automobile tires in railway and road traffic on the route Púchov - Hannover ADE
Comparison of transport and tariff conditions for the carriage of automobile tires in railway and road traffic on the route Púchov - Hannover [print] [Porovnanie prepravných a cenových podmienok prepravy pneumatík v železničnej a cestnej doprave na relícii Púchov - Hannover] / Lenka Černá, Peter Blaho, Peter Šulko, Vladislav Zitrický.
In: OSJD Bulletin [print]. - ISSN 2391-9027. - Roč. 61, č. 3 (2018), s. 26-34 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Tatiana Čorejová Trendy v zahraničnom obchode s dopravnými službami v SR a EU28 resp. EU19 Tatiana Čorejová Trendy v zahraničnom obchode s dopravnými službami v SR a EU28 resp. EU19  In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Andrej Dávid Využitie metódy multikriteriálneho rozhodovania v námornej doprave ADE
Využitie metódy multikriteriálneho rozhodovania v námornej doprave = The use of the decision-matrix method in maritime transport / Lukáš Hanšút, Andrej Dávid.
In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - Roč. 12, č. 3 (2017), online, s. 18-24. - Popis urobený 14.11.2017. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/48_2017/Hansut.pdf
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Andrej Dávid, Emília Madudová A freight transport chain choice taking account the utility ADE
A freight transport chain choice taking account the utility [electronic] [Vplyv užitočnosti pri výbere dodávateľského reťazca nákladnej dopravy] / Emília Madudová, Andrej Dávid.
In: Perner's Contacts [electronic] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X (online). - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 22-29 [online]. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_552019.pdf
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Andrej Dávid  Automatizácia manipulačných procesov v kontajnerových termináloch námorných prístavov a ich obehové systémy Andrej Dávid  Automatizácia manipulačných procesov v kontajnerových termináloch námorných prístavov a ich obehové systémy  In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Peter Dobeš , Libor Ižvolt, Deividas Navikas Comparison of the dimensions design methodologies of the railway track bed structure according to frost effect in Slovakia and Lithuania ADM
Comparison of the dimensions design methodologies of the railway track bed structure according to frost effect in Slovakia and Lithuania [electronic] [Porovnanie návrhovej metodiky dimenzovania podvalového podložia železničnej trate vzhľadom na nepriaznivé účinky mrazu na Slovensku a v Litve] / Libor Ižvolt, Peter Dobeš, Devidas Navikas.
In: Journal of civil engineering and management [print] : journal of Vilnius Gediminas technical university and Lithuanian academy of sciences. - ISSN 1392-3730. - Roč. 25, č. 7 (2019), s. 646-653 [print]. - Spôsob prístupu: https://journals.vgtu.lt/index.php/JCEM/article/view/10540/8986
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Anna Dolinayová, Juraj Kanis, Matej Kmetík, Vlastimil Melichar  Marketingový prieskum kvality služieb IC vlakov v podmienkach SR ADF
Marketingový prieskum kvality služieb IC vlakov v podmienkach SR [electronic] = Marketing survey of the service quality of IC trains in the context of the Slovak Republic / Juraj Kanis ... [et al.].
In: Svet dopravy [electronic] : vedecký-recenzovaný online časopis. - ISSN 1338-9629 (online). - č. 1 (2019), s. 1-14 [online]. - Spôsob prístupu: http://www.svetdopravy.sk/marketingovy-prieskum-kvality-sluzieb-ic-vlakov-v-podmienkach-sr/
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Anna Dolinayová  Možnosti optimalizácie alokácie disponibilnej kapacity železničnej infraštruktúry využitím modelov spoplatňovania zohľadňujúcich kvalitu infraštruktúry a rozsah jej exploatácie Anna Dolinayová  Možnosti optimalizácie alokácie disponibilnej kapacity železničnej infraštruktúry využitím modelov spoplatňovania zohľadňujúcich kvalitu infraštruktúry a rozsah jej exploatácie  In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Marek Drličiak, Andrea Kocianova Parametre odporových funkcií z radarových dopravných prieskumov Marek Drličiak, Andrea Kocianova Parametre odporových funkcií z radarových dopravných prieskumov In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Marek Drličiak, Andrea Kocianova Distribučné funkcie makroskopického dopravného modelu Marek Drličiak, Andrea Kocianova Distribučné funkcie makroskopického dopravného modelu In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Daniela Ďurčanská, Daša Fullová, Jitka Hegrová Impact of asphalt mixture composition on particulate matter production AFD
Impact of asphalt mixture composition on particulate matter production [Vplyv zloženia asfaltovej zmesi na produkciu tuhých častíc] / Daša Fullová, Daniela Ďurčanská, Jitka Hegrová.
In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 201-206. - Popis urobený 28.6.2017.
Poznámka:
Článok je zaradený v databáze Scopus a Web of Science.
Abstrakt bol publikovaný aj v zborníku TRANSCOM 2017 : book of abstracts. Žilina: University of Žilina, 2017. - ISBN 978-80-554-1328-0, s. 103. - Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581732581X/pdf?md5=7140f0562f5dd703520a0348d59b770c&pid=1-s2.0-S187770581732581X-main.pdf
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
ĎURČANSKÁ, D. – JANDAČKA, D. Rozvoj bezemisnej dopravy v mestách ĎURČANSKÁ, D. – JANDAČKA, D. Rozvoj bezemisnej dopravy v mestách In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Daniela Ďurčanská, JANDAČKA, D. Efektívne riadenie kvality ovzdušia so zameraním na cestnú dopravu Daniela Ďurčanská, JANDAČKA, D. Efektívne riadenie kvality ovzdušia so zameraním na cestnú dopravu In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Pavol Ďurana Optimalizacia podnikových procesov Pavol Ďurana Optimalizacia podnikových procesov In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Andrea Galieriková  Aplikácia inteligentných dopravných systémov pri preprave nebezpečného nákladu v podmienkach vnútrozemskej plavby Andrea Galieriková  Aplikácia inteligentných dopravných systémov pri preprave nebezpečného nákladu v podmienkach vnútrozemskej plavby In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jozef Gašparík, Milan Dedík, Matúš Dlugoš, Borna Abramovic Effective use of the potential of rail freight corridors in the east - west direction ADE
Effective use of the potential of rail freight corridors in the east - west direction [electronic] [Efektívne využívanie potenciálu koridorov železničnej nákladnej dopravy v smere východ - západ] / Milan Dedík ... [et al.].
In: Logi [print, electronic] : scientific journal on transport and logistics. - ISSN 1804-3216. - Roč. 10, č. 1 (2019), s. 10-19 [print, online]. - Spôsob prístupu: https://content.sciendo.com/view/journals/logi/10/1/article-p10.xml
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jozef Gašparík  Otázky optimalizacie kapacity železničnej infraštruktúry Jozef Gašparík Otázky optimalizacie kapacity železničnej infraštruktúry In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jozef Gnap Možnosti využitia simulačných modelov pri návrhu nasadenia autonómnych nákladných vozidiel v uzavretých lomoch Jozef Gnap Možnosti využitia simulačných modelov pri návrhu nasadenia autonómnych nákladných vozidiel v uzavretých lomoch In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jozef Gnap, Radovan Slávik Selected problems of night - time distribution of goods within city logistics AFD
Selected problems of night - time distribution of goods within city logistics [electronic] [Vybrané problémy nočného zásobovania v rámci mestskej logistiky] / Radovan Slávik, Jozef Gnap.
In: TRANSCOM 2019 [electronic] : conference proceedings. - ISSN 2352-1465. - 1. vyd. - Amsterdam: Elsevier Science, 2019. - s. 497-504 [online].
Poznámka:
Článok je zaradený v databáze Scopus. - Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519302352
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Elena Gregová  Systém integrovanej dopravy - nevyhnutnosť konkurencieschopného dopravného systému Elena Gregová  Systém integrovanej dopravy - nevyhnutnosť konkurencieschopného dopravného systému In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Darina Chlebíková K outsourcingu v železničnej doprave Darina Chlebíková K outsourcingu v železničnej doprave In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Dušan Jandačka, Daniela Ďurčanská Prúdenie tuhých častíc v okolí diaľnice D1 produkovaných cestnou dopravou Dušan Jandačka, Daniela Ďurčanská Prúdenie tuhých častíc v okolí diaľnice D1 produkovaných cestnou dopravou In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Dušan Jandačka, Daniela Ďurčanská, Daša Fullová, Adriana Estoková Mass distribution of particulate matter produced during abracion of asphalt mixtures in laboratory ADN
Mass distribution of particulate matter produced during abrasion of asphalt mixtures in laboratory / Dasa Fullova ... [et al.].
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 18, no. 4 (2016), s. 37-43.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Dušan Jandačka  Znečistenie ovzdušia ako súčasť každodennéo života EOF. BDE
Znečistenie ovzdušia ako súčasť každodenného života [print] / Dušan Jandačka.
In: Odpadové fórum [print] = The Waste Management Forum : odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. - ISSN 1212-7779. - Roč. 19, č. 1 (2018), s. 28-29 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Tomáš Kalina, Martin Jurkovič, Róbert Turčan Možnosti hodnotenia kvality vnútrozemských vodných ciest = Possibilities for assessing the quality of inland waterways ADE
Možnosti hodnotenia kvality vnútrozemských vodných ciest [electronic] = Possibilities for assessing the quality of inland waterways / Martin Jurkovič, Tomáš Kalina, Róbert Turčan.
In: Perner's Contacts [electronic] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X (online). - Roč. 13, č. 1 (2018), s. 55-61 [online]. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/50_2018/Jurkovic.pdf
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Tomáš Kalina Možnosti využitia simulácie dopravných procesov vo vybranom segmente dopravy Tomáš Kalina Možnosti využitia simulácie dopravných procesov vo vybranom segmente dopravy In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Branislav Kandera, Šimon Holoda Prevádzka dronov má svoje pravidlá BDE
Prevádzka dronov má svoje pravidlá / Šimon Holoda, Branislav Kandera.
In: Letectví + kosmonautika. - ISSN 0024-1156. - Roč. 93, č. 1 (2017), s. 26-27
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Branislav Kandera Kozmické žiarenie v leteckej doprave Branislav Kandera Kozmické žiarenie v leteckej doprave In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Antonín Kazda, Benedikt Badánik, Karol Gotz New trends in aviation education and training AFD
New trends in aviation education and training / Karol Götz, Antonín Kazda, Benedikt Badánik.
In: New trends in civil aviation 2016 : Žilina, 22. September 2016. - Žilina: Žilinská univerzita, 2016. - ISBN 978-80-554-1252-8. - S. 24-27.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Antonín Kazda, Markéta Kousalová Proposal of runway incursions prevention at Malta International Airport AED
Proposal of runway incursions prevention at Malta International Airport / Markéta Kousalová, Antonín Kazda.
In: Práce a štúdie = Studies : Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline = Air transport department, Faculty of operation and economics of transport and communications, University of Žilina. Vol. 2. - Žilina: Žilinská univerzita, 2016. - ISBN 978-80-554-1220-7. - S. 68-74.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Antonín Kazda Hodnotenie environmentálnych dopadov leteckej dopravy metódou posudzovania životného cyklu – LCA Antonín Kazda Hodnotenie environmentálnych dopadov leteckej dopravy metódou posudzovania životného cyklu – LCA In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Martin Kendra Automatizácia validácie cestovných dokladov v železničnej osobnej doprave Martin Kendra Automatizácia validácie cestovných dokladov v železničnej osobnej doprave In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
KOCIANOVÁ, A. – DRLIČIAK, M. Analýza prepravných vzťahov v meste pre potreby modelovania a riadenia dopravy KOCIANOVÁ, A. – DRLIČIAK, M. Analýza prepravných vzťahov v meste pre potreby modelovania a riadenia dopravy In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
KOCIANOVÁ, A. – DRLIČIAK, M. Automatické sčítače dopravy ako zdroj dopravných údajov pri určovaní denných variácií intenzít dopravy na cestnej sieti KOCIANOVÁ, A. – DRLIČIAK, M. Automatické sčítače dopravy ako zdroj dopravných údajov pri určovaní denných variácií intenzít dopravy na cestnej sieti In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
KOCIANOVÁ, A. – DRLIČIAK, M. Modelovanie systému verejnej dopravy v mestskom prostredí KOCIANOVÁ, A. – DRLIČIAK, M. Modelovanie systému verejnej dopravy v mestskom prostredí In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Andrea Kociánová Použitie systému automatického rozpoznávania EČV pri plánovaní dopravných systémov v intraviláne Andrea Kociánová Použitie systému automatického rozpoznávania EČV pri plánovaní dopravných systémov v intraviláne In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Andrea Kociánová Turbo-okružné križovatky - bezpečnejšia a výkonnejšia alternatíva viacpruhových okružných križovatiek BEF
Turbo-okružné križovatky - bezpečnejšia a výkonnejšia alternatíva viacpruhových okružných križovatiek [electronic] / Andrea Kociánová.
In: Cestná konferencia 2018 [electronic] : zborník. - 1 vyd. - Bratislava: Slovenská cestná spoločnosť, 2018. - ISBN 978-80-972611-3-9. - s. 62-69 [CD-ROM].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Vladimír Konečný, Róbert Berežný Dopyt po autobusovej doprave v kontexte bezplatnej prepravy v železničnej doprave v SR ADF
Dopyt po autobusovej doprave v kontexte bezplatnej prepravy v železničnej doprave v SR = Demand for bus transport in the context of free fare railway passenger transport in Slovak Republic / Vladimír Konečný, Róbert Berežný.
In: Železničná doprava a logistika [elektronický zdroj] = Railway transport and logistics : vedecko-odborný časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente. - ISSN 1336-7943. - Roč. 13, č. 1 (2017), online, s. 10-16. - Popis urobený 6.7.2017. - Spôsob prístupu: http://zdal.uniza.sk/images/zdal/archiv/zdal_2017_01.pdf
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Vladimír Konečný, František Petro Zákaznícky princíp pri deklarovaní spotreby energie a produkcie emisií skleníkových plynov z rozvozových úloh v zmysle normy STN EN 16258 ADF
Zákaznícky princíp pri deklarovaní spotreby energie a produkcie emisií skleníkových plynov z rozvozových úloh v zmysle normy STN EN 16258 = Declaring of energy consumption and production of greenhouse gas emissions for customers from distribution of goods according to standard EN 16258 / Vladimír Konečný, František Petro.
In: Železničná doprava a logistika [elektronický zdroj] = Railway transport and logistics : vedecko-odborný časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente. - ISSN 1336-7943. - Roč. 13, č. 1 (2017), online, s. 3-9. - Popis urobený 6.7.2017. - Spôsob prístupu: http://zdal.uniza.sk/images/zdal/archiv/zdal_2017_01.pdf
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Vladimír Konečný, Miloš Poliak  Význam kvality v podniku cestnej nákladnej dopravy BDF
Význam kvality v podniku cestnej nákladnej dopravy [print] / Miloš Poliak, Vladimír Konečný.
In: Sprievodca svetom dopravcu [print]. - ISSN 1338-1881. - Roč. VI, č. 12 (2017), s. 1-4 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Vladimír Konečný  Možnosti deklarovania produkcie emisií skleníkových plynov z dopravných služieb prostredníctvom emisných kalkulátorov Vladimír Konečný Možnosti deklarovania produkcie emisií skleníkových plynov z dopravných služieb prostredníctvom emisných kalkulátorov In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jaroslava Kubáňová Alokácia distribučného centra vzhľadom na vzdialenosť k odberateľom Jaroslava Kubáňová Alokácia distribučného centra vzhľadom na vzdialenosť k odberateľom In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jana Kupčuljaková, Simona Skřivánek Kubíková, Jozef Paľo, Alica Kalašová Traffic time delay modelling on the intersection in the city of Martin using software Aimsun AFC
Traffic time delay modelling on the intersection in the city of Martin using software Aimsun [print] [Modelovanie času zdržania sa na križovatke v meste Martin použitím softvéru Aimsun] / Alica Kalašová, Jana Kupčuljaková, Simona Kubíková, Jozef Paľo.
In: Recent advances in traffic engineering for transport networks and systems [print, electronic] : 14th scientific and technical conference "Transport Systems. Theory & Practice 2017" selected papers. - 1. vyd. - Cham: Springer International Publishing AG, 2018. - ISBN 978-3-319-64083-9. - s. 204-212.
Poznámka:
Článok je zaradený v databáze Web of Science.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jana Kupčuljaková, Jozef Gnap, Štefánia Semanová Determination of time savings for passengers by applying the public passenger transport preference in cities ADN
Determination of time savings for passengers by applying the public passenger transport preference in cities [print] [Určenie časovej úspory pre cestujúcich aplikovaním preferencie verejnej osobnej dopravy v mestách] / Jozef Gnap, Jana Kupčuljaková, Štefánia Semanová.
In: Communications [print] = Komunikácie : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 20, č. 3 (2018), s. 3-8 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jana Kupčuljaková, Jozef Gnap Plány dopravnej obslužnosti miest a preferencia MHD BEF
Plány dopravnej obslužnosti miest a preferencia MHD [electronic] / Jozef Gnap, Jana Kupčuljaková.
In: Logistický monitor [electronic] : internetové noviny pre rozvoj logistiky na Slovensku. - ISSN 1336-5851 (online). - č. máj (mimoriadne číslo) (2019), s. 48-58 [online].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jana Kupčuljaková  Modelovanie časov zdržaní vozidiel MHD na vybranej križovatke po zavedení preferenčného opatrenia Jana Kupčuljaková  Modelovanie časov zdržaní vozidiel MHD na vybranej križovatke po zavedení preferenčného opatrenia In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Lucia Madleňáková  K problematike implementácie prostriedkov automatickej identifikácie v procesoch distribúcie Lucia Madleňáková  K problematike implementácie prostriedkov automatickej identifikácie v procesoch distribúcie In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jozef Majerčák, Milan Dedík, Tomáš Čechovič, Jozef Gašparík Rationalization of the passenger transport system as an important transport system AFD
Rationalization of the passenger transport system as an important transport system [electronic] / Milan Dedík ... [et al.].
In: TRANSCOM 2019 : conference proceedings. - ISSN 2352-1465. - Amsterdam: Elsevier Science. - s. 193-200 [online].
- (ISSN 2352-1465, Transportation Research Procedia).
Poznámka:
Článok je zaradený v databáze Scopus. - Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519301917
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jozef Majerčák Návrh metodiky pri tvorbe logistickej stratégie podniku na základe parametrov procesu Jozef Majerčák Návrh metodiky pri tvorbe logistickej stratégie podniku na základe parametrov procesu  In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Margita Majerčáková Nové prístupy k ochrane osobných údajov v dopravných službách Margita Majerčáková  Nové prístupy k ochrane osobných údajov v dopravných službách In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Iveta Kubasáková Využite simulacie na distribučné procesy logistických technológií JIT a JIS Iveta Kubasáková Využite simulacie na distribučné procesy logistických technológií JIT a JIS In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jaroslav Mašek, Juraj Cúg Zabezpecenia miesta styku dvoch dopravných systémov Jaroslav Mašek, Juraj Cúg Zabezpecenia miesta styku dvoch dopravných systémov In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9Jaroslav Mašek, Juraj Cúg Zabezpecenia miesta styku dvoch dopravných systémov Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jaroslav Mašek, Juraj Cúg Využitie TOC v riadení logistického reťazca Jaroslav Mašek, Juraj Cúg Využitie TOC v riadení logistického reťazca In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Martin Mečár Vplyv zrnitosti kameniva podkladovej vrstvy na deformačnú odolnosť konštrukcie železničného spodku Martin Mečár Vplyv zrnitosti kameniva podkladovej vrstvy na deformačnú odolnosť konštrukcie železničného spodku In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Pavol Meško, Vladislav Zitrický, Zdenka Záhumenská Návrh regionálnej dopravnej obsluhy na vybranom traťovom úseku BEE
Návrh regionálnej dopravnej obsluhy na vybranom traťovom úseku = The proposal of regional transport service on selected track section / Pavol Meško, Vladislav Zitrický, Zdenka Záhumenská.
In: Doprava v Košickom regióne do roku 2020 : 3. medzinárodná odborná konferencia : 7. - 8. september 2017, Košice : zborník prednášok. - Košice: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, 2017. - ISBN 978-80-971246-6-3. - S. 67-73.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Pavol Meško, Milan Dedík,Lukáš Čechovič  Hierarchia prevádzkovo-organizačných opatrení v železničnej osobnej doprave ADE
Hierarchia prevádzkovo-organizačných opatrení v železničnej osobnej doprave [electronic] [Hierarchy of operational-organizational measures in railway passenger transport] / Milan Dedík, Lukáš Čechovič, Pavol Meško.
In: Perner's Contacts [electronic] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X (online). - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 36-46 [online]. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_542019.pdf
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Pavol Meško Proces koordinácie železničnej nákladnej dopravy Pavol Meško Proces koordinácie železničnej nákladnej dopravy In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Andrej Novák Prevádzkové vlastnosti alternatívnych pohonných systémov lietadiel a ich vplyv na životné prostredie Andrej Novák Prevádzkové vlastnosti alternatívnych pohonných systémov lietadiel a ich vplyv na životné prostredie In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Andrej Novák, Benedikt Badánik, Daniela Ficová, Alena Novák Sedláčková, Marek Turiak Effects of automation and electronic devices on board aircraft on pilot skills, training requirements and flight safety ADE
Effects of automation and electronic devices on board aircraft on pilot skills, training requirements and flight safety [Efekt automatizácie a elektronických zariadení na palube lietadla na pilotove skúsenosti, požiadavky na tréning a zabezpečenosť letu] / Daniela Ficová ... [et al.].
In: Zeszyty naukowe Vyższej szkoły finansów i prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - ISSN 2084-1809. - Nr. 4 (2016), s. 242-269.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Andrej Novák, Denisa Švecová, Pavol Kurdel Required future capacity analysis ADE
Required future capacity analysis [electronic] [Analýza budúcej predpokladanej kapacity] / Denisa Švecová, Andrej Novák, Pavol Kurdel.
In: Perner's Contacts [electronic] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X (online). - Roč. 13, č. 4 (2018), s. 18-28 [online]. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_532018.pdf
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Ján Ondruš, Miroslava Mikušová Prieskum postojov a názorov verejnosti na oblasť vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu AFD
Prieskum postojov a názorov verejnosti na oblasť vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu / Miroslava Mikušová, Ján Ondruš.
In: CMDTUR 2016 [elektronický zdroj] : zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : Žilina 19.10.-20.10.2016. - Žilina: Žilinská univerzita, 2016. - ISBN 978-80-554-1265-8. - CD-ROM, s. 230-242.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Ján Ondruš Komparatívna analýza vozidiel s alternatívnym pohonom a vozidiel s konvenčnými spaľovacími motorm Ján Ondruš Komparatívna analýza vozidiel s alternatívnym pohonom a vozidiel s konvenčnými spaľovacími motorm In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jozef Paľo, Jana Kupčuljaková, Ľubomír Černický Vplyv zmeny organizácie dopravy na plynulosť prejazdu vozidiel VOD AFD
Vplyv zmeny organizácie dopravy na plynulosť prejazdu vozidiel VOD / Jana Kupčuljaková, Jozef Paľo, Ľubomír Černický.
In: Dopravné inžinierstvo 2017 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 14.-15. november 2017, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1394-5. - CD-ROM, s. 89-101.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jozef Paľo, Ján Palúch, Simona Kubíková, Tomáš Sliačan The analysis and proposal of new traffic organization at the  roundabout in the city of Banska Bystrica ADE
The analysis and proposal of new traffic organisation at the roundabout in the city of Banská Bystrica [print] [Analýza a návrh novej organizácie dopravy na okružnej križovatke v meste Banská Bystrica] / J. Palúch ... [et al.].
In: Archives of transport system telematics [print]. - ISSN 1899-8208. - Roč. 11, č. 2 (2018), s. 44-47 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jozef Paľo Porovnanie výsledkov dopravno-sociologických prieskumov ako podklad pre modelovanie prepravného a dopravného procesu v meste Žilina Jozef Paľo Porovnanie výsledkov dopravno-sociologických prieskumov ako podklad pre modelovanie prepravného a dopravného procesu v meste Žilina  In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Lumír Pečený Návrh metodiky merania štandardov kvality služieb v regionálnej železničnej osobnej doprave Lumír Pečený Návrh metodiky merania štandardov kvality služieb v regionálnej železničnej osobnej doprave In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Miloš Poliak Ako správne vypočítať cenu v cestnej nákladnej doprave BDF
Ako správne vypočítať cenu v cestnej nákladnej doprave / Miloš Poliak.
In: Sprievodca svetom dopravcu. - ISSN 1338-1881. - Roč. 6, č. 11 (24. november 2017), s. 2-4.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Miloš Poliak Udržateľnosť parkovania nákladných vozidiel v Európskej únii Miloš Poliak Udržateľnosť parkovania nákladných vozidiel v Európskej únii In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Ján Rostáš,Peter Mizera Potenciál rozvoja letiska Bratislava AED
Potenciál rozvoja letiska Bratislava / Peter Mizera, Ján Rostáš.
In: Práce a štúdie = Studies : Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline = Air transport department, Faculty of operation and economics of transport and communications, University of Žilina. Vol. 2. - Žilina: Žilinská univerzita, 2016. - ISBN 978-80-554-1220-7. - S. 111-115.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Ján Rostáš, Mário Kaník Implementácia nových požiadaviek v kokpitoch a možnosti modifikácie pre prepravu cestujúcich v Boeingu 737 a Airbuse A320 AED
Implementácia nových požiadaviek v kokpitoch a možnosti modifikácie pre prepravu cestujúcich v Boeingu 737 a Airbuse A320 [print] / Mário Kaník, Ján Rostáš.
In: Práce a štúdie [print] = Studies : Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline = Air transport department, Faculty of operation and economics of transport and communications, University of Žilina : Vol. 6. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019. - ISBN 978-80-554-1564-2. - s. 92-95 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Ján Rostáš, Peter Polončan Posúdenie vplyvov údržby na vybrané letecké nehody AED
Posúdenie vplyvov údržby na vybrané letecké nehody [print] / Peter Polončan, Ján Rostáš.
In: Práce a štúdie [print] = Studies : Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline = Air transport department, Faculty of operation and economics of transport and communications, University of Žilina : Vol. 6. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019. - ISBN 978-80-554-1564-2. - s. 120-124 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Ján Rostáš, Bugaj Modelovanie úrovne bezpečnosti údržbových procesov v letectve Ján Rostáš, Bugaj Modelovanie úrovne bezpečnosti údržbových procesov v letectve In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Vladimír Rievaj, František Synák Does electric car produce emissions? ADM
Does electric car produce emissions? [Produkuje elektromobil emisie?] / Vladimír Rievaj, František Synák.
In: Scientific journal of Silesian university of technology : Series transport = Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej : Transport. - ISSN 0209-3324. - Vol. 94 (2017), s. 187-197.
Poznámka:
Časopis vychádza aj online s ISSN 2450-1549.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Vladimír Rievaj, Ján Vrábel, František Synák, Darko Babic  Examination of the vehicle light intensity in terms of road traffic safety : a case study ADE
Examination of the vehicle light intensity in terms of road traffic safety [electronic] : a case study [Skúmanie intenzity svetelného lúča svetlometov vozidla v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy : prípadová štúdia] / Ján Vrábel ... [et al.].
In: Archiwum Motoryzacji [print] = The Archives of Automotive Engineering. - ISSN 1234-754X. - Roč. 81, č. 3 (2018), s. 119-128 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Vladimír Rievaj, Lenka Mokričková  Loženie automobilu ovplyvňuje jeho jazdné vlastnosti Vladimír Rievaj, Lenka Mokričková Loženie automobilu ovplyvňuje jeho jazdné vlastnosti In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Štefána Semanová Ekonomické hodnotenie systémov hromadnej obsluhy Štefána Semanová Ekonomické hodnotenie systémov hromadnej obsluhy In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Štefána Semanová, Tomáš Skrúcaný, Tomasz Figlus, O. Scurok The influence of vehicle operation on the brake fluid boiling point ADE
The influence of vehicle operation on the brake fluid boiling point [Vplyv režimu prevádzky vozidla na pokles bodu varu brzdovej kvapaliny] / Tomáš Skrúcaný ... [et al.].
In: trans & motauto world : international scientific journal. - ISSN 2367-8399. - Year 1, iss. 3 (2016), s. 35-37.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Štefána Semanová, Pavol Varjan, Jozef Gnap, Ondrej Stopka Statistical survey of road freight transport performance indicators ADF
Statistical survey of road freight transport performance indicators / Pavol Varjan ... [et al.].
In: Transport and communications : scientific journal. - ISSN 1339-5130. - Vol. 5, no. 2 (2017), s. 33-36.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Tomáš Skrúcaný, Branislav Šarkan, Štefánia Semanová, Radovan Madleňák, A. Kuranc, M. Sejkorová, J. Caban  Vehicle coast-down method as a tool for calculating total resistance for the purposes of type-approval fuel consumption ADM
Vehicle coast-down method as a tool for calculating total resistance for the purposes of type-approval fuel consumption [print] [Kvantifikácia jazdných odporov cestného vozidla pomocou dojazdovej skúšky pre účely typového schvaľovania] / Branislav Šarkan, Tomáš Skrúcaný, Štefánia Semanová, Radovan Madleňák, Andrzej Kuranc, Marie Sejkorová, Jacek Caban.
In: Scientific Journal of Silesian University of Technology [print, electronic] = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej : Series Transport : Seria Transport. - ISSN 0209-3324. - č. 98 (2018), s. 161-172 [print, online].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Tomáš Skrúcaný, Majran Sternad, Borut Jereb International logistics performance based on the dea analysis ADN
International logistics performance based on the dea analysis [print] [Výkon medzinárodnej logistiky na základe DEA analýzy] / Marjan Sternad, Tomáš Skrúcaný, Borut Jereb.
In: Communications = Komunikácie : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 20, č. 4 (2018), s. 10-15 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Tomáš Skrúcaný Spotreba paliva automobilu v závislosti na polohe plynového pedálu Tomáš Skrúcaný Spotreba paliva automobilu v závislosti na polohe plynového pedálu In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Simona Skřivánek Kubíková Tvorba a simulácia dopravného prostredia v dopravnom plánovacom softvéri AIMSUN Simona Skřivánek Kubíková Tvorba a simulácia dopravného prostredia v dopravnom plánovacom softvéri AIMSUN In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Simona Skřivánek Kubíková, Alica Kalašová, Jerzy Mikulski The impact of intelligent transport systems on an accident rate of the chosen part of road communication network in the Slovak republic  AFC
The impact of intelligent transport systems on an accident rate of the chosen part of road communication network in the Slovak republic [Vplyv inteligentných dopravných systémov na dopravnú nehodovosť na vybranej časti dopravnej siete v Slovenskej republike] / Kalašová Alica, Kubíková Simona, Mikulski Jerzy.
In: Challenge of transport telematics : 16th international conference Transport systems telematics, TST ́16 : Katowice-Ustroń, Poland, March 16-19, 2016 : selected papers. - Cham: Springer, 2016. - ISBN 978-3-319-49645-0. - S. 47-58.
- (Communications in computer and information science, 1865-0929. - ISSN Vol. 640).
Poznámka:
Článok je zaradený do databázy Web of Science.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Simona Skřivánek Kubíková. Alica Kalašová, Ján Palúch  Microscopic simulation of new traffic organisation in the city of Lučenec AFC
Microscopic simulation of new traffic organisation in the city of Lučenec [print] [Mikroskopická simulácia novej organizácie dopravy v meste Lučenec] / Alica Kalašová, Simona Kubíková, Ján Palúch.
In: Intelligent transport systems - from research and development to the market uptake [print, electronic] : proceedings. - 1. vyd. - Cham: Springer International Publishing AG, 2018. - ISBN 978-3-319-93709-0. - s. 102-110 [print, online].
Poznámka:
Článok je zaradený v databáze Scopus.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jarmila Sosedová Teoretické východiská konceptu simulačného modelu siete intermodálnej prepravy v logistickom reťazci Jarmila Sosedová Teoretické východiská konceptu simulačného modelu siete intermodálnej prepravy v logistickom reťazci In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Branislav Šarkan, Tomáš Skrúcaný, Tomasz Figlus, František Synák, Ján Vrábel Measuring of noise emitted by moving vehicles AFD
Measuring of noise emitted by moving vehicles [Meranie hluku emitujúceho pohybujúcimi sa vozidlami] / Tomáš Skrúcaný ... [et al.].
In: MATEC web of conferences [elektronický zdroj] : dynamics of civil engineering and transport structures and wind engineering – DYN-WIND’2017 : Trstená, Slovak Republic, May 21-25, 2017. - ISSN 2261-236X. - Vol. 107, article num. 00072 (2017), online, [8] s. - Popis urobený 28.6.2017.
Poznámka:
Článok je zaradený v databáze Scopus a Web of Science. - Spôsob prístupu: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/21/matecconf_dyn2017_00072.pdf
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Branislav Šarkan, Tomáš Skrúcaný, Štefánia Semanová, Jozef Gnap, Tomasz Figlus Energy intensity and GHG production of chosen propulsions used in road transport ADN
Energy intensity and GHG production of chosen propulsions used in road transport / Tomas Skrucany ... [et al.].
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 19, no. 2 (2017), s. 3-9.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Branislav Šarkan Analýza produkcie emisií výfukových plynov vozidla s hybridným pohonom v mestskej prevádzke Branislav Šarkan Analýza produkcie emisií výfukových plynov vozidla s hybridným pohonom v mestskej prevádzke In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Branislav Šarkan, Jacek Caban, Pawel Drozdziel, Leszek Krzywonos, Iwona Rybicka, Ján Vrábel Statistical analyses of selected maintenance parameters of vehicles of road transport companies ADM
Statistical analyses of selected maintenance parameters of vehicles of road transport companies [Vyhodnotenie údržbových parametrov vozidiel vo vybraných dopravných spoločnostiach] / Jacek Caban ...[et al.].
In: Advances in Science and Technology Research Journal [print, electronic]. - ISSN 2080-4075. - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 1-13 [print]. - Spôsob prístupu: http://www.astrj.com/Statistical-Analyses-of-Selected-Maintenance-Parameters-of-Vehicles-of-Road-Transport,92106,0,2.html
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
ŠESTÁKOVÁ, J. Metódy hodnotenia degradácie kvality geometrie koľaje železničnej jazdnej dráhy ŠESTÁKOVÁ, J. Metódy hodnotenia degradácie kvality geometrie koľaje železničnej jazdnej dráhy In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
ŠESTÁKOVÁ, J. –  IŽVOLT, L. – MEČÁR, M. Modelovanie  vývoja kvality geometrie koľaje železničnej trate ŠESTÁKOVÁ, J. –  IŽVOLT, L. – MEČÁR, M. Modelovanie  vývoja kvality geometrie koľaje železničnej trate In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
ŠESTÁKOVÁ, J. –  MEČÁR, M. Výskum ukazovateľov kvality geometrie koľaje v prechodových oblastiach železničného zvršku ŠESTÁKOVÁ, J. –  MEČÁR, M. Výskum ukazovateľov kvality geometrie koľaje v prechodových oblastiach železničného zvršku In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Janka Šestáková Dáta diagnostiky a ich vzťah k štruktúre prác údržby, opráv a rekonštrukcií železničnej jazdnej dráh Janka Šestáková Dáta diagnostiky a ich vzťah k štruktúre prác údržby, opráv a rekonštrukcií železničnej jazdnej dráh In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Anna Tomová, Michaj Arvaj Comparison of air navigation service provision models in selected world regions AED
Comparison of air navigation service provision models in selected world regions / Michal Arvaj, Anna Tomová.
In: Práce a štúdie = Studies : Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline = Air transport department, Faculty of operation and economics of transport and communications, University of Žilina. Vol. 2. - Žilina: Žilinská univerzita, 2016. - ISBN 978-80-554-1220-7. - S. 3-7.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Anna Tomová, Matúš Materna The directions of on-going air carriers’ hybridization AFD
The directions of on-going air carriers’ hybridization : Towards peerless business models? [Smerovanie pokračujúcej hybridizácie leteckých dopravcov. Smerom k jedinečným modelom podnikania?] / Anna Tomová, Matúš Materna.
In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 569-573. - Popis urobený 13.7.2017.
Poznámka:
Článok je zaradený v databázach Scopus a Web of Science. - Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817326449
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Anna Tomová, Dominika Doblejová Údržba komerčných lietadiel ako manažérsko-ekonomický problém AED
Údržba komerčných lietadiel ako manažérsko-ekonomický problém [print] / Dominika Doblejová, Anna Tomová.
In: Práce a štúdie [print] = Studies : Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline = Air transport department, Faculty of operation and economics of transport and communications, University of Žilina : Vol. 6. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019. - ISBN 978-80-554-1564-2. - s. 39-42 [print].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Anna Tomová Postoje medzinárodných organizácií k implementácii umelej inteligencie na letiskách Anna Tomová Postoje medzinárodných organizácií k implementácii umelej inteligencie na letiskách In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Vladislav Zitrický Proposal of technology of train composition in Košice station ADE
Proposal of technology of train composition in Košice station [electronic] / Lukáš Čechovič, Vladislav Zitrický.
In: Transport technic and technology [electronic]. - ISSN 2585-8084 (online). - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 8-11 [online].
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Vladislav Zitrický Elektronizácia prepravných procesov v medzinárodnej železničnej preprave Vladislav Zitrický Elektronizácia prepravných procesov v medzinárodnej železničnej preprave In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
DOBEŠ, P. Príspevok k novelizácii dimenzovania podvalového podložia na nedopravné zaťaženie – návrhová mapa indexov mrazu vzduchu DOBEŠ, P. Príspevok k novelizácii dimenzovania podvalového podložia na nedopravné zaťaženie – návrhová mapa indexov mrazu vzduchu In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
DOBEŠ, P. – IŽVOLT, L. – MEČÁR, M. Sledovanie zmien vlhkosti materiálov zabudovaných do konštrukčných vrstiev telesa železničného zvršku DOBEŠ, P. – IŽVOLT, L. – MEČÁR, M. Sledovanie zmien vlhkosti materiálov zabudovaných do konštrukčných vrstiev telesa železničného zvršku In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
IŽVOLT, L. Príspevok k novelizácii dimenzovania podvalového podložia na nedopravné zaťaženie – návrhová mapa priemerných ročných teplôt  vzduchu IŽVOLT, L. Príspevok k novelizácii dimenzovania podvalového podložia na nedopravné zaťaženie – návrhová mapa priemerných ročných teplôt  vzduchu In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
IŽVOLT, L. – DOBEŠ, P. – MEČÁR, M. Porovnanie deformačnej odolnosti konštrukcií železničnej trate s rôznou materiálovou skladbou vrstiev podvalového podložia IŽVOLT, L. – DOBEŠ, P. – MEČÁR, M. Porovnanie deformačnej odolnosti konštrukcií železničnej trate s rôznou materiálovou skladbou vrstiev podvalového podložia In: Vedecká konferencia UNIZA, zborník príspevkov, Žilinská univerzita v Žiline, 10-13.12.2019, ISBN 978-80-554-1635-9 Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: „Efektívne plánovanie a riadenie procesov dopravných a iných systémov“, ITMS2014+ 313011T428, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Roundcube
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Facebook
Prijať
Odmietnuť
YouTube
Prijať
Odmietnuť