Toogler

Doktorandské štúdium

Z rozhodnutia dekana fakulty prof. Ing. Miloša Poliaka, PhD. sa druhé kolo prijímacieho konania v doktorandskom štúdiu pre akademický rok 2021/22 nebude konať.

Profily a uplatnenie absolventov

Dopravná technika a technológia

Absolvent študijného programu Dopravná technika a technológia študijného odboru Doprava ovláda vedecké metódy výskumu a experimentálnej práce v oblasti dopravných systémov, dokáže navrhovať modely dopravných systémov a dopravných procesov a s pomocou optimalizačných a simulačných metód navrhovať optimálne dopravné systémy a riadiť ich s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu služieb a minimalizovať prevádzkové náklady a negatívne dopady dopravy na životné prostredie. Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy požiadaviek na dopravu a návrhu systému efektívnych služieb pre obsluhu týchto požiadaviek. Má potrebné znalosti z oblasti riadenia a telematiky, ktoré mu umožňujú navrhovať moderné riešenia na báze inteligentných dopravných systémov, integrovaných a multimodálnych dopravných systémov a pod.

Uplatnenie absolventov sa predpokladá vo výskumných a vývojových organizáciách s dopravným a ekonomickým zameraním, v orgánoch štátnej správy, ako aj pedagógov na vysokých školách.

Zatvoriť