Doktorandské štúdium

Dokumenty

Profily a uplatnenie absolventov

Dopravné služby

Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce, väzby veda – výskum – vývoj – použitie, vrátane spätných väzieb napríklad dopadov jednotlivých druhov dopravy na životné prostredie, formulovanie vedeckých problémov, vedeckých a praktických cieľov riešení, hypotéz a overovať ich platnosť modelovaním, experimentovaním a v praxi, právne a ekonomické aspekty nových dopravných služieb, schopnosť prezentovať dosiahnuté výsledky doma i v zahraničí prostredníctvom vedeckých konferencií, seminárov a vedeckých a odborných časopisov s cieľom prispieť k rozvoju študijného odboru, ako aj schopnosť riešenia praktických úloh pre prax. Absolvent tiež ovláda vedecké metódy výskumu a experimentálnej práce v oblasti dopravných systémov, dokáže navrhovať modely dopravných systémov a dopravných procesov a s pomocou optimalizačných a simulačných metód, navrhovať optimálne dopravné systémy a riadiť ich s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu služieb a minimalizovať prevádzkové náklady a negatívne dopady dopravy na životné prostredie. Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy požiadaviek na dopravu a návrhu systému efektívnych služieb pre obsluhu týchto požiadaviek. Má potrebné znalosti z oblasti riadenia a telematiky, ktoré mu umožňujú navrhovať moderné riešenia na báze inteligentných dopravných systémov, integrovaných a multimodálnych dopravných systémov a pod. Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy požiadaviek na dopravné služby a súvisiace činnosti a návrhu efektívnych systémov vychádzajúc zo súčasných a budúcich potrieb zákazníkov. Má znalosti o jednotlivých činiteľoch poskytovaných dopravných služieb, prepravných charakteristikách jednotlivých druhov dopráv, o ich výhodách a nevýhodách, ako aj o možnostiach využitia intermodality. Má znalosti o aplikácii informačných technológií a telematiky v kontexte pôsobenia humanitného činiteľa – psychológie a sociológie. Uplatnenie absolventov sa predpokladá vo výskumných a vývojových organizáciách s dopravným a ekonomickým zameraním, v orgánoch štátnej správy, ako aj pedagógov na vysokých školách.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies