Reprezentatívny článok v indexovanom časopise

Článok Durana at al. (2020) Disclosure of Strategic Managers' Factotum: Behavioral Incentives of Innovative Business bol vybraný ako reprezentatívny článok indexovaného časopisu International Journal of Financial Studies.

Odkaz na článok

Zasadnutie Akademického senátu FPEDAS

S ohľadom na súčasnú situáciu a stav, ktorý nastal a následne prijímané opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu korona vírusu a choroby COVID 19 v podmienkach FPEDAS UNIZA ako aj na území SR a v súlade s § 108 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že dňa 25.5.2020 o 9.00 h sa bude konať zasadnutie AS FPEDAS formou MS Teams.

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2019
  3. Návrh na schválenie Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za rok 2019
  4. Návrh schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FPEDAS
  5. Rôzne

V prípade záujmu sa zúčastniť tohto verejného rokovania je možné tak urobiť kliknutím na odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaa9f96b02a6344998c75ea1066bf56bb%40thread.tacv2/1590009939889?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22ca295085-51e2-4612-ba21-6781c5ea5f40%22%7d

Vyhlásenie grantovej súťaže dekana FPEDAS - výzva č. 1/2020

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 01.06.2020 Grantovú súťaž inštitucionálneho výskumu FPEDAS – výzva č. 1/2020 na podávanie návrhov projektov vedeckými a pedagogickými zamestnancami FPEDAS. Cieľom je podpora vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FPEDAS.

Bližšie informácie

Konferencia indexovaná v databáze Web of Science

Zborník z 19. ročníka konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky bol po troch mesiacoch od vydania indexovaný v databáze Web of Science.

Ocenenie od vedeckého časopisu Electronics

Medzinárodný vedecký časopis Electronics (Impact Factor za rok 2018 je 1,764) udeľuje každoročne dvom mladým výskumníkom do 35 rokov cestovný grant na účasť na ľubovoľnej konferencii ako ocenenie za ich doterajšie publikačné výsledky. Tento rok je jedným z ocenených pracovník Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky – Ing. Jaroslav Frnda, Ph.D. Pracovníkovi blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Certifikát

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

Leták

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies