Účasť na konferencii SME

Dňa 18.5.2021 sa prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. zúčastnil online diskusie v rámci konferencie SME.

https://smekonferencie.sk/podujatie/smart-energetika-2021/

Oznámenie o konaní prednášky

Dekan FPEDAS UNIZA oznamuje, že sa prezenčne a súčasne prostredníctvom MS Teams uskutoční v zasadacej miestnosti Fakulty PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, č.d. BF 009 (suterén), ul. Univerzitná 8215, Žilina dňa 20. mája 2021 verejná obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška:

 • 9.00 hod. Ing. Eriky Loučanovej, PhD., zamestnankyne Katedry marketingu, obchodu a svetového lesníctva, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania odvetvové a prierezové ekonomiky.
  Názov habilitačnej práce:
  Inovácie v koncepcii trvalo udržateľného rozvoja
  Názov habilitačnej prednášky:
  Ekologické inovácie ako faktora trvalo udržateľného rozvoja
 • 10.30 hod. Ing. Petra Blaha, PhD., zamestnanca Katedry bakalářského studia, Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania doprava.
  Názov habilitačnej práce:
  Riadenie kapacity železničných tratí pre osobnú a nákladnú dopravu
  Názov habilitačnej prednášky:
  Definovanie výhľadovej kapacity v kontexte infraštruktúrnych opatrení v železničnej doprave

Organizácia štúdia počas letného semestra ak. roka 2020/2021 na FPEDAS

Príkaz dekana č. 2/2021

Workshop - Stratégie rozvoja regionálnych letísk

Napriek súčasnej pandemickej situácii sa dňa 26. marca 2021 prostredníctvom aplikácie MS Teams v online priestore Žilinskej univerzity v Žiline, Katedry leteckej dopravy uskutočnil workshop „Stratégie rozvoja regionálnych letísk“, kde boli prezentované výsledky projektu VEGA 1/0624/18 Modely podnikania regionálnych letísk v kontexte dopravnej politiky štátu a Európskej únie za účasti manažmentu letísk, reprezentantov leteckých spoločností, štátnej správy a študentov. 16 vedeckých príspevkov poukazovalo na súčasnú situáciu v civilnom letectve, stav regionálnych letísk v kontexte legislatívy EÚ a dopravnej politiky jednotlivých štátov, ale aj dopadov pandémie COVID 19 na tento sektor. Výstupy tohto workshopu ako aj projektu môžu slúžiť aj manažmentom letísk na zefektívnenie komunikácie a uľahčenie pozície pri rokovaniach, ktoré sa týkajú preukázateľnosti potreby podpory regionálnych letísk a ich relevantných pozitívnych dopadov na hospodárstvo SR a rozvoj cestovného ruchu v SR. Výsledky by mali byť súčasťou chýbajúceho komplexného strategického plánu rozvoja civilného letectva v SR a sú nutné pre zásadnú zmenu postoja k leteckej politike SR. Výsledky výskumu sú zároveň využiteľné vo vzdelávaní - inovácia predmetov letecké právne normy a ekonomika leteckých podnikov 1. Zmena biznis modelu regionálnych letísk v SR môže byť kritickým faktorom pre exploatáciu potenciálu aktívneho cestovného ruchu s následnými celospoločenskými dosahmi pre rozvoj ekonomiky SR, čo bude mimoriadne aktuálne po prekonaní krízy vyvolanej pandémiou COVID-19, ktorá je najhlbšia akú kedy civilné letectvo zažilo a odstránenie jej následkov s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí aj štrukturálne zmeny na trhu leteckej dopravy ako takej.

Fakulta získala projekt z operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov zareagovala na výzvu v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19. Výsledkom je schválený projekt s názvom „Identifikácia a možnosti implementácie nových technologických opatrení v doprave pre dosiahnutie bezpečnej mobility v čase pandémie spôsobenej ochorením COVID-19“.

bližšie informácie

Prípravný kurz stredoškolskej matematiky v prípade konania prijímacej skúšky

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky ponúka v dňoch 26. 3. 2021 až 21. 5. 2021 prípravný kurz matematiky. Môžu ho využiť uchádzači, ktorí budú musieť vykonať prijímaciu skúšku (teda nebudú automaticky prijatí bez prijímacej skúšky) na prijatie na štúdium na Fakultu PEDAS. Kurz je zameraný na doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí, ktoré sú potrebné pri prijímacej skúške a zároveň môže slúžiť ako príprava na samotné vysokoškolské štúdium. Kurz bude prebiehať on-line formou každý piatok v čase 15:00 - 18:00.

Podrobné informácie a online prihláška

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies