Oznámenie o zasadnutí Akademického senátu FPEDAS

Oznámenie o zasadnutí Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční na základe žiadosti Rady vysokých škôl dňa 26.10.2020 o 9.00 hod. on-line formou prostredníctvom MS Teams. Predmetom rokovania bude zaujatie Stanoviska AS FPEDAS k dokumentu publikovanému Ministerstvom financií SR Moderné a úspešné Slovensko.

Odkaz na publikovaný dokument

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
Predsedníčka AS FPEDAS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1649e93a276d4c47bb32434141c0d265%40thread.tacv2/1603353854930?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22ca295085-51e2-4612-ba21-6781c5ea5f40%22%7d

MS Teams - použitie na dištančnú formu výučby

Video ukazuje, ako použiť web kameru a vizualizér na prednášky a cvičenia v univerzitných učebniach

Dlhodobá spoluprácu Žilinskej univerzity s Dopravným podnikom mesta Žiliny

Dňa 22.9.2020 s príležitosti dňa bez aut, ktorým končí Európsky týždeň mobility sa uskutočnilo poďakovanie za dlhodobú spoluprácu medzi Žilinskou univerzitou v Žiline (UNIZA) a Dopravným podnikom mesta Žiliny (DPMŽ). Za UNIZA sa poďakovania zúčastnil Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie a prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy z Fakulty PEDAS. Za DPMŽ sa poďakovania zúčastnili Ing. Ján Barienčík, PhD. riaditeľ a konateľ a Ing. Ján Šimko dopravno-prevádzkový námestník.

Pri tejto príležitosti bol za kolektív autorov odovzdaný výsledok výskumu katedry príspevok s názvom „Environmentálna udržateľnosť zmeny vozidlového parku vo verejnej mestskej doprave vybraného mesta v strednej Európe“ a certifikát o jeho publikovaní vo význam zahraničnom vedeckom časopise Energies: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/15/3869.

Príspevok na základe poskytnutých dát od DPMŽ o stave a prevádzke vozidlového parku v roku 2012 a stave po dokončení jeho komplexnej obnovy v roku 2019, kedy boli už prevádzkované nové trolejbusy, elektrobusy, hybridné autobusy a nové autobusy plniace najnovšie emisné normy, poukázal na súčasné a budúce prínosy najmä pre zdravšie ovzdušie v našom krajskom meste Žilina.

Boli vykalkulované množstvá emisií škodlivín pred a po obnove vozidlového parku DPMŽ, ako aj zníženie množstva emisií vybraných škodlivín spôsobené jeho obnovou. Metodika výpočtu zohľadňuje priame aj nepriame emisie z dopravnej prevádzky, t. j. nielen emisie výfukových plynov, ale aj nepriame emisie škodlivín z výroby elektrickej energie a z výroby motorovej nafty. Obnova vozidlového parku DPMŽ priniesla výrazné zníženie množstva emisií z dopravnej prevádzky, pri CO2 o 12 %, pri emisiách CO o 66 %, pri emisiách NOx o 88 % a pri PM o 79 %.

Ing. Barienčík riaditeľ DPMŽ uviedol, že výsledky výskumu katedry cestnej a mestskej dopravy využijú v rámci deklarovania prínosov realizovaného projektu obnovy vozidlového parku, ktorá bola financovaná z operačných programov EÚ so spoluúčasťou Mesta Žilina.

Aj v rámci Európskeho týždňa mobility je potrebné poukázať, že udržateľnú mestskú mobilitu bez ekologickej a kvalitnej mestskej hromadnej dopravy si nevieme predstaviť.

Prestížne ocenenie Literárneho fondu

Prof. Ing. Tomášovi Klieštikovi, PhD. bolo udelené prestížne ocenenie Literárneho fondu. Ide o výnimočný prejav uznania kvality vedy a výskumu na Žilinskej univerzite.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies