Národná cena letectva Slovenskej republiky

Dňa 3.9.2021 sa konal galavečer ankety Zlaté krídla- Národná cena letectva Slovenskej republiky. Táto prestížna anketa každoročne zviditeľňuje a oceňuje osobnosti, projekty, inštitúcie, spoločnosti a iné subjekty za ich prínos v rôznych oblastiach slovenského letectva.

Vyhlasovateľom ankety je Slovenská letecká agentúra. Hlavnou myšlienkou ankety je zmapovanie československého letectva a prezentovanie dosiahnutých výsledkov v kategóriách civilného letectva, letectva silových zložiek Slovenskej republiky, veda/výskum/vzdelávanie, športového letectva SR, leteckého priemyslu SR, cena za celoživotné dielo/uvedenie do siene slávy, cena verejnosti, cena Medzinárodných leteckých dní "SIAF", ako aj výnimočných počinov v histórii slovenského letectva. Cieľom je vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, riadiacich letovej prevádzky, ostatného leteckého personálu, športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov v oblasti leteckého vzdelávania a výskumu s dôrazom na ich profesionalitu a snahu o rozvoj a prezentáciu slovenského letectva. Tento rok bol jubilejný 10. ročník, kedy záštitu nad tohtoročným podujatím prevzal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. Pre Žilinskú univerzitu v Žiline bol tento ročník veľmi úspešný, kedy v kategórii „Veda, výskum a vzdelávanie“ bol nominovaný projekt Brokerského centra leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry a víťazom tejto kategórie sa stal Ing. František Jůn, CSc., ktorý je dlhoročným inštruktorom lietania v Leteckom výcvikovom a vzdelávacom centre UNIZA (LVVC) ako aj vyučujúcim predmetu Letecká navigácia na Katedre leteckej dopravy (KLD). Zároveň bol letovým riaditeľom a hlavným organizátorom všetkých leteckých dní, ktoré organizovala UNIZA v minulosti. Františkovi srdečne gratulujeme a sme na neho veľmi pyšní. Rovnako mu k oceneniu zagratulovali aj prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., dekan FPEDAS a prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. rektor UNIZA, ktorí mu poďakovali za dlhoročnú spoluprácu. Zároveň sme hrdí aj na fakt, že víťazom v ďalšej kategórii „Civilné letectvo SR“ sa stal Ing. Vladimír Klein, ktorý je absolventom KLD, FPEDAS, UNIZA a zároveň dlhoročným spolupracovníkom KLD a LVVC. Tento galavečer sa vždy koná v predvečer najväčšieho leteckého sviatku na Slovensku- Medzinárodných leteckých dní SIAF 2021, ktoré sa tento rok uskutočnili na Letisku Kuchyňa-Malacky, kde KLD a LVVC nemohli chýbať...Naši kolegovia tam prezentovali KLD a jej študijné programy, ale aj FPEDAS a UNIZA ako celok. Súčasťou podujatia boli aj statické letecké ukážky medzi ktoré patrilo aj lietadlo Piper Seneca V.-letové laboratórium OM-UTC.

doc. Dávid v novej sérii cyklu Veda v CENTRE o námornej doprave

V rámci cyklu Veda v centre sa v priestoroch Múzea dopravy uskutočnila prednáška docenta Dávida na tému Oceľoví giganti - námorná doprava. Doc. Dávid objasnil súčasnú pozíciu námornej dopravy vo svete, priblížil kontajnerizáciu nákladu, kontajnerové lode a ich vývoj, popísal rôzne európske námorné prístavy a ich kontajnerové terminály, ako aj spôsoby zvyšovania priepustnosti v týchto termináloch v podobe automatizácie manipulačných procesov.

Odkaz na videoprednášku

Oznámenie o konaní prednášky

Dekan FPEDAS UNIZA oznamuje, že sa prezenčne a súčasne prostredníctvom MS Teams uskutoční v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline, (budova stravovacieho zariadenia „Nová menza“), ul. Vysokoškolákov, Žilina, dňa 4. novembra 2021 o 9.00 hod. verejná obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška Ing. Martina Jurkoviča, PhD. zamestnanca Katedry vodnej dopravy, Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania doprava.

Názov habilitačnej práce: Distribúcia LNG vodnou dopravou
Názov habilitačnej prednášky: Logistika distribúcie LNG vodnou dopravou.

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FPEDAS UNIZA

Predseda AS FPEDAS vyhlasuje doplňujúce voľby členov študentskej časti Akademického senátu FPEDAS UNIZA (zástupca za Katedru vodnej dopravy a Katedru železničnej dopravy).

Bližšie informácie

Zasadnutie Akademického senátu FPEDAS

Oznámenie o verejnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 25.08.2021 o 08.30 hod. on-line formou prostredníctvom MS Teams. Program rokovania:

 1. Schválenie podmienok prijímania uchádzačov o štúdium na Bc., Ing. a PhD. štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2022/2023.
 2. Návrh na schválenie návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady FPEDAS.
 3. Návrh zmeny Smernice č. 5- Organizačný poriadok FPEDAS -zmeny v organizačnej štruktúre FPEDAS –KCMD, KLD, KE, KKMaHI.
 4. Návrh na zrušenia Študijného poriadku FPEDAS k 1.9.2021 s ohľadom na fakt, že bol dňa 28.6.2021 prijatý AS UNIZA celouniverzitný Študijný poriadok- Smernica č. 209 -Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline, ktorý plne reflektuje požiadavky FPEDAS a všetky súčasti povinné zosúladiť svoje Študijné poriadky.
 5. Rôzne.

odkaz na rokovanie

Zasadnutie Akademického senátu FPEDAS

Oznámenie o verejnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2021 o 08.30 hod. on-line formou prostredníctvom MS Teams. Program rokovania:

 1. Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2020 podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
 2. Návrh na schválenie Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za rok 2020 podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
 3. Dlhodobý zámer FPEDAS na roky 2021-2027 podľa § 27 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
 4. Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2021 podľa § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
 5. Návrh na vymenovanie prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy doc. Ing. Martina Bugaja, PhD. podľa § 27 ods.(1) písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 6. Návrh zmeny organizačnej štruktúry FPEDAS, návrh Dodatku č. 7 k Smernici č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS podľa § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
 7. Návrh Správy o činnosti AS FPEDAS za rok 2020.

odkaz na rokovanie

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies